روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ حمله برجان سلطان محمود خیرخواه خبرنگار محلی درخوست را تقبیح کرد

یک خبرنگار محلی درولایت خوست در حمله مردان تفنگ دار ناشناس زخم برداشت.

سلطان محمود خیرخواه بامداد روزجمعه در شهر خوست آماج گلوله باری مهاجمان قرارگرفت.

اوبرای تلویزیون خصوصی ژمن کارمی کرد.دفتر رسانه های ولایت خوست با پخش خبرنامه یی می گوید که این خبرنگار محلی در یک بیمارستان خصوصی زیر درمان قرار دارد.

وضع صحی وی نگران کننده گزارش شده است.

رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ حمله برجان سلطان محمود خیرخواه را با شدید ترین لحن تقبیح می کند و آن را کار کسانی می داند که دشمنان آزادی بیان و دیموکراسی اند.

وزارت اطلاعات وفرهنگ درحالیکه برای این خبرنگار از بارگاه خداوند متعال شفای کامل استدعا می کند از نهاد های امنیتی می خواهد که درحفظ جان خبرنگاران و کارکنان رسانه یی بذل مساعی به خرج دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید