روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رمضان آمده است

شادانم ازآن که رمضـان آمده است

ماهِ رمضــان بعدِ شعبان آمده است

ای فرشِ قــدومش بکنم دیده ودل

وجدوهیجان بردل و جان آمده است

ازبهـرِ نــوازش دلِ غــمزدگان

درمانِ دلِ غمــزدگان آمده است

صیقل شود هر دل زنـوای قــرآن

صوتِ خوش وزیبای اذان آمده است

با آمــدنِ مــاهِ صیام وبــرکت

شـوری به دلِ خسته دلان آمده است

خیروبرکــت زرحــمتِ ایـزد پاک

برسفرۀ مـا دوان دوان آمــده است

برطینت وخــوی مومنان بیش ازپیش

پاکی وصــداقت به میان آمده است

شاهان وگداهان همه زان توشه بـرند

رحمــت به سراغِ همگان آمده است

ممکن است شما دوست داشته باشید