روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رسانه ها درخط نخست نبرد دربرابر جهل و نادانی، قراردارند

به حضورداشت عبدالمنان شیوای شرق معین امورنشرات وزارت اطلاعات فرهنگ روز پنجشنبه نشستی زیرنام «آسیب شناسی وضعیت پسا کرونایی رسانه‌های افغانستان»، درکابل برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ دراین نشست که به حضورداشت شماری از مسئولان، نمایندگان وخبرنگاران رسانه‌های کشوربرگزارشد، نخست معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ از کارکرد‌ها و قربانی‌های جامعه رسانه یی کشور یاد کرد و گفت که به حق رسانه‌ها مانند نیروهای شجاع امنیتی درخط نخست نبرد دربرابر جهل و نادانی، قراردارند.
وی افزود که نشست امروزبه منظورآسیب شناسی اوضاع پسا کرونایی برگزارشده است که با مشوره و رای زنی ارباب رسانه یی افغانستان گره ازکار فروبسته بگشایند واعضای جامعه رسانه یی طرح‌های شان را پیشکش کنند.
وی افزود که ما موظف هستیم که موضوع بحث امروز، خواست‌های مشخص جامعه رسانه یی ازدولت افغانستان را درپیوند به مذاکرات صلح دردوحه، به صورت کتبی داشته باشیم و به مقامات عالی دولت ارائه کنیم.
معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد ضمن ارزیابی اوضاع پسا کرونایی جامعۀ رسانه یی افغانستان، یک طرح واحد نیزدراین رابطه آماده خواهد شد.
او افزود که دراین طرح، اصحاب و رهبران ارشد رسانه‌های افغانستان خواست‌های شان را از مذاکرات صلح که درقطر جریان دارد، ارائه می کنند تا بتوانیم رهیاب عملی را روی دست بگیریم.
وی همچنان حمایت وزارت اطلاعات وفرهنگ را ازدادخواهی رسانه‌ها ابرازکرد.
همچنان درقسمت اول این نشست، مجیب مهرداد مدیرمسئول رونامه هشت صبح، خالده تحسین مدیر مسئول رادیوکلید، حامد حیدری مدیر مسئول تلویزیون یک، جاویدهمیم کاکر، نمایندۀ خبرگزاری پژواک و ذبیح الله جهان مل نمایندۀ تلویزیون طلوع نیوز، درصحبت‌های شان دررابطه به مشکلات کار رسانه‌ها درفصل کرونا معلومات دادند و خاطرنشان کردند که دراین فصل متحمل آسیب‌های بزرگ مالی شده اند.
همچنان آنان از دولت خواستند که جامعه رسانه یی را که دردشوارترین وضعیت درامر اطلاع رسانی برای مردم، ازخدمت دریغ نکرده اند، حمایت کند.
آنان خواهان رفع مالیات و یا کاهش مالیات، پرداخت قرضه‌های بدون سود ازطرف دولت به رسانه‌ها وهمکاری دولت با رسانه‌ها شدند. به همین ترتیب آنان خواستار حضورنمایندۀ رسانه‌ها درمذاکرات صلح دردوحه شدند.
دربخش دوم این نشست شاه حسین رسولی از رسانه سلام وطندار، ذبیح الله خبرنگار تلویزیون شمشاد، امان فرهنگ خبر نگار تلویزیون یک، احسان الله سهاک خبرنگارتلویزیون کابل نیوزو علی جواد اصغری خبرنگارتلویزیون آریانا نیوز، به ترتیب صحبت کردند.
آنان مشکلات خبرنگاران به خصوص درفصل کرونایی، چالش عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات اقتصادی رسانه‌ها رابرشمردند واز دولت خواستند که نمایندۀ جامعه رسانه‌های افغانستان، درمذاکرات صلح، حضوریابد.
خبرنگاران رسانه‌های متذکره تاکید کردند که دولت باید از نهاد‌های رسانه یی حمایت کند.
دراخیر معین امورنشرات خاطرنشان کرد که خواسته‌های آنان را به شکل کتبی به مقامات عالی کشوربه زود ترین فرصت ارائه خواهند کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید