روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رد یک شایعه; نهادهای بین المللی عملاً در پنجشیر حضور دارند

تمام نهادهای بشری، می توانند به صورت آزادانه در داخل پنجشیر فعالیت کنند.

مولوی قدرت الله والی، پنجشیر هفته گذشته در دیدار با نمایندگان نهادهای بین المللی، « UNHCR، UNDP، UNCEF، دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد،  تاکید کرد که هیچ ممنوعیت برای فعالیت نهادهای بین المللی در داخل پنجشیر وجود ندارد.

والی پنجشیر تاکید داشت که امنیت در سر تاسر پنجشیر تامین است و نهادهای بشری می توانند، آزادانه فعالیت کنند.

 این در حالی است که برخی از چهره های نزدیک به گروه ضد امارت اسلامی، ادعا کرده اند که «نیروهای امارت اسلامی در داخل پنجشیر به نهادهای بشری اجازه فعالیت نمی دهند.»

 دفتر مطبوعاتی ولایت پنجشیر، با رد این ادعا، تاکید دارد که تمام نهادهای که کمک های بشری را انجام می دهند، عملا در پنجشیر حضور دارند و هیچ ممنوعیت برای فعالیت آنان در این ولایت وجود ندارد.

قابل یاد آوری است؛ پس روی کار آمدن امارت اسلامی در پنجشیر، تا هنوز به حدود ۶۰۹ تن پول نقد و نزدیک به ۹۰۰  خانواده مواد غذایی توزیع گردیده است.

رد یک

رد یک شایعه

 نهادهای بین المللی عملاً در پنجشیر حضور دارند

تمام نهادهای بشری، می توانند به صورت آزادانه در داخل پنجشیر فعالیت کنند.

مولوی قدرت الله والی، پنجشیر هفته گذشته در دیدار با نمایندگان نهادهای بین المللی، « UNHCR، UNDP، UNCEF، دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد،  تاکید کرد که هیچ ممنوعیت برای فعالیت نهادهای بین المللی در داخل پنجشیر وجود ندارد.

والی پنجشیر تاکید داشت که امنیت در سر تاسر پنجشیر تامین است و نهادهای بشری می توانند، آزادانه فعالیت کنند.

 این در حالی است که برخی از چهره های نزدیک به گروه ضد امارت اسلامی، ادعا کرده اند که «نیروهای امارت اسلامی در داخل پنجشیر به نهادهای بشری اجازه فعالیت نمی دهند.»

 دفتر مطبوعاتی ولایت پنجشیر، با رد این ادعا، تاکید دارد که تمام نهادهای که کمک های بشری را انجام می دهند، عملا در پنجشیر حضور دارند و هیچ ممنوعیت برای فعالیت آنان در این ولایت وجود ندارد.

قابل یاد آوری است؛ پس روی کار آمدن امارت اسلامی در پنجشیر، تا هنوز به حدود ۶۰۹ تن پول نقد و نزدیک به ۹۰۰  خانواده مواد غذایی توزیع گردیده است.

شایعه

 نهادهای بین المللی عملاً در پنجشیر حضور دارند

تمام نهادهای بشری، می توانند به صورت آزادانه در داخل پنجشیر فعالیت کنند.

مولوی قدرت الله والی، پنجشیر هفته گذشته در دیدار با نمایندگان نهادهای بین المللی، « UNHCR، UNDP، UNCEF، دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد،  تاکید کرد که هیچ ممنوعیت برای فعالیت نهادهای بین المللی در داخل پنجشیر وجود ندارد.

والی پنجشیر تاکید داشت که امنیت در سر تاسر پنجشیر تامین است و نهادهای بشری می توانند، آزادانه فعالیت کنند.

 این در حالی است که برخی از چهره های نزدیک به گروه ضد امارت اسلامی، ادعا کرده اند که «نیروهای امارت اسلامی در داخل پنجشیر به نهادهای بشری اجازه فعالیت نمی دهند.»

 دفتر مطبوعاتی ولایت پنجشیر، با رد این ادعا، تاکید دارد که تمام نهادهای که کمک های بشری را انجام می دهند، عملا در پنجشیر حضور دارند و هیچ ممنوعیت برای فعالیت آنان در این ولایت وجود ندارد.

قابل یاد آوری است؛ پس روی کار آمدن امارت اسلامی در پنجشیر، تا هنوز به حدود ۶۰۹ تن پول نقد و نزدیک به ۹۰۰  خانواده مواد غذایی توزیع گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید