روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

راهکار های خود کفایی زراعتی را در پیش گیریم تا مشکل کمبود غله جات در آینده مرفوع گردد

براساس پژوهش ها افغانستان به عنوان کشور زراعتی و محل پرورش مالداری و حیوانات اهلی خوانده شده است، زیرا موجودیت اقلیم معتدل، آب و هوایی گوارا و موجودیت زمین های حاصلخیز زمینه کشت وزرع انواع حاصلات زراعتی را در فصل خزان و بهار مساعد ساخته است، اما با دریغ که موجودیت جنگ های تحمیلی در سه دهه گذشته و جنگ های نیابتی در دهه اخیر پروسه فعالیت های زراعتی و مالداری را کاهش داده و در اکثر مناطق کشور زمین های بکر و بایر زیادی نسبت نا امنی ها و موجودیت ماین های دوران جنگ، از کشت و زرع دور مانده و مردم از حاصل آن بهره مند نمی شوند، در حالیکه بسیاری ازین زمین ها از نظر خاک های منرال دار مفید، برای زراعت مساعد می باشد، و دریاهای خروشان برای آبیاری و زراعت با موجودیت دشت و دامنه های وسیع برای کشت و زراعت و تربیه مواشی غنامندی خاصی بخشیده است فقط آنچه که برای استفاده از این نعمات فراوان نیاز است تا خود کفایی نصیب مردم کشور ما شود و نیازمندی های مردم از نگاه غله جات مرفوع گردد، بازوان توانایی است که آن هم در وجود مردم صلح دوست و با ابتکار افغانستان و جوانان نیرومند این سرزمین سراغ می گردد، اما به یک سازماندهی و همکاری مبتکرانه نیاز می داشته باشد، تا با ابتکار عمل، این نیروها را با راهکار های پیشرفته و تکنالوژی عصری بکار اندازد.

یقین داریم که با روی کار آمدن سیستم های عصری زراعت و همکاری با دهقانان با توزیع کود کیمیاوی و تخم های اصلاه شده و فعال ساختن کوپراتیف های زراعتی به خاطر انسجام پروسه زراعت و تحت کشت قرار دادن زمین های آماده کشت، در کمترین فرصت کشور ما به خود کفایی حاصلات زراعتی دستیابی پیدا می کند و مشکل کنونی کمبود غله جات کاملاً مرفوع می گردد.

این راهکار و این آرزوی دهقانان کشور ما در بهار های پرطراوت و پر بارانی که امسال و سال های آینده در پیشرو است با ابتکارات مسئولان عرصه زراعت می تواند جامعه عمل بپوشد.

آنچه که دهقانان کشور ما را به خاطر دستیابی به تحت کشت قرار دادن زمین های بکر و بایر زراعتی امید وار می سازد تعهداتی است که در جشن نوروز جشن دهقان طی صحبت های رئیس جمهور کشور و مسئولان عرصه زراعت و مالداری برای زارعان کشور سپرده شد.

رئیس جمهور کشور طی مراسمی که به استقبال از سال جدید خورشیدی در ارگ تدویر یافته بود، ابراز امیدواری کرد که بامهار شدن آب ها و مدیریت جنگ و استفاده اساسی از تولیدات، افغانستان از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل شود. به این معنی که با زرع زمین های زیادتر به خود کفایی برسد و از احتیاجی رهایی پیدا کند.

مسولان عرصه زراعت تلاش دارند تا به خاطر رفع مشکل زارعان و مساعد نمودن شرایط دستیابی به حاصلات فروان زراعتی و نزدیک شدن به خود کفایی از نظر غله جات در عرصه های که راهکشایی مشکلات و دسترسی به عرصه های که بهبود زندگی مردم به آن وابستگی دارد توجه زیادتر مبذول گردد به خصوص در عرصه زراعت و مالداری، مسئولان عرصه زراعت تلاش دارند. تا به تهیه تخم های اصلاح شده بذری و کودکمیایوی و توزیع آن در موقع و فصل کشت بهاری دهقانان را یاری رسانند. تا دهقانان با بدست آوردن حاصلات فروان مشکل کمبود غله جات را در عرصه حاصلات شان مرفوع سازند و هرچه زودتر کشور ما از نگاه حاصلات زراعتی به خود کفایی برسد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید