روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس ستره محکمه: محاکم مرجع تأمین عدالت و حاکمیت قانون می باشد

قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه دیروز پریسیلا هینر یکتن از مشاوران سازمان ملل متحد و همکارانش که به خاطر یک ماموریت رسمی به افغانستان آمده اند، ملاقات کرد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، در این دیدار هینر،هدف سفرش به افغا نستان را  که مطالعه وضعیت حقوق بشری درافغا نستان  میباشد ، بیان کرد و افزود کهمی خواهد بداند، دسترسی مردم به عدالت به ویژه زنان و اطفال چگونه است و محاکم افغا نستان با استفاده ازکدام ساختار هایی در رسیدگی قضایا به ویژه حل وفصل دعاوی حق  العبدی اشخاص استفاده می کنند  .

وی همچنان پیرامون  سیستم قانونگذاری افغانستان و مرجع تفسیر وتوجیه قوانین افغانستان نیز  طالب معلومات شد .

بعداً رئیس ستره محکمه با تشریح سیستم قضایی افغا نستان اظهار داشت که قانون  اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ساختار تشکیلاتی محاکم را مشخص کرده است و برمبنایهمین ساختار ها محاکم کشور وظیفه دارد تا دعاوی مطروح درپیشگاه شانرا  حل و فصل کند  .

ر ئیس ستره محکمه همچنان علاوه کرد که  قوانین شکل، روند رسیدگی قضایارا  تنظیم کرده است و رسیدگی به دعاوی حق العبدی اشخاص نتنها در قوانین افغانستان بلکه با توجه به اهمیت تامین حقوق اشخاص ،  در فرامین عفو وتخفیف مجازات ریاست جمهوری   محفوظ دانسته شده است و طبق روند های قانونی مورد رسیدگی قرار می گیرند .

رئیس ستره محکمه به همین ترتیب درخصوص استقلال قوه قضائیه و صلاحیت های قانونی و همچنان روابط و هماهنگی محاکم با نهاد های کشف و تحقیق صحبت کرد و افزود که محاکم مرجع تامین عدالت و حاکمیت قانون می باشند و درحل و فصل قضایا به گونه مستقلانه وبیطرفانه عمل می کنند . 

ممکن است شما دوست داشته باشید