روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: یک دیدگاه واضح به خاطر انکشاف شهر کابل به میان آمده

این شورا شام روز شنبه بریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان جلسه کرد ، توزیع جایداد بدیل برای توسعه جاده های شهید مزاری وعرفانی را نیز به بحث گرفت.

به گزارش آژانس باختر ، این طرح ازطریق گروه ساساکی ازطر یق ویدیو کنفرانس به جلسه ارائه شد که  شامل چارچوب انکشاف دیزاین و انکشاف جاده دارالامان ، چارچوب دیزاین وانکشاف جاده شهید مسعود، چارچوب انکشاف شبکه های زیربنا و رهنمود های تطبیقی میباشد.

به گفته ذکی سرفراز سرپرست وزارت امور شهرسازی و مسکن این طرح درمشارکت گروه ساساکی ظرف یک ونیم سال ریخته شده وطرح کامل میباشد بعداز بحث چارچوب طراحی شهر کابل مورد تصویب قرارگرفت.

رییس جمهور ازاین طرح استقبال کرد وگفت که یک دیدگاه واضح به خاطر انکشاف شهر کابل به میان آمده ، این طرح با تمام جزئیات به زبان های دری و پشتو ترجمه شود و بعددرجلسه بزرگ با شهریان کابل شریک گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید