روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: بیشترین سرمایه گذاری برای گسترش زراعت انجام می شود

محمد اشرف غنی  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با رهبری بخش زراعت  متخصصان و استادان عرصهی زراعت، گفت که توجه به رشد و انکشاف بخش زراعت، اولویتهای حکومت در  سالهای پیشرو است. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که شام روز شنبه برگزار شد، نخست، حشمتالله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گزارش کنفرانس ملی رشد و انکشاف بخش زراعت را به رئیس جمهور ارائه کرد. 

در این گزارش، به چالشهای عمدهی بخش زراعت در زمینههای تولید، پروسس و بازاریابی، و همچنان، فرصت های بلقوهموجود در بخش زراعت اشاره گردید.

رئیس جمهورغنی، پس از دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای رهبری بخش زراعت کشور، بیان داشت که توجه به رشد و انکشاف زراعت و فراهم آوری زمینهها برای تولید، بستهبندی و بازاریابی فرآورد های زراعتی در اولویتهای حکومت قرار دارد.

رئیس جمهور گفت که بازاریابی فرآورده های زراعتی به کیفیت آنها مربوط بوده و سرمایهگذاران عرصهی زراعت، باید به آن توجه داشته باشند.

رئیس جمهور بیان داشت که در دوسال پیشرو، بیشترین سرمایهگذاری روی گسترش زراعت انجام میشود.

 به گفته رئیس جمهوری، ساخت و ساز بندهای آب گردان و اعمار بندهای کوچک آبی، بخش دیگری از برنامههای حکومت، در زمینهرشد و توسعه زراعت در کشور است.

ممکن است شما دوست داشته باشید