روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور به وزارت مالیه هدایت داد پروسه NTA تنها تا ماه حمل ادامه یابد

جلسه رهبری حکومت به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز در ارگ برگزار گردید.
در این جلسه که معاونین ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، در خصوص ارزیابی معاشات NTAو افزایش قیمت های مواد خوراکی در بازار و راه حل های آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، گزارش ارزیابی معاشات NTAبه سطح حکومت را به جلسه ارائه کرده، گفت که بزرگترین مشکل در این زمینه، نبود تعریف واضح وظایف می باشد و سیستم اصلاح معاشات بلند، باید به گونۀ تدریجی تطبیق گردد و پول صرفه جویی شده به معاشات مامورین پایین رتبه افزود شود.
سپس استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری صحبت کرده، گفت: یکی از خواست های مهم مردم این است که معاشات از طریق یک میکانیزم واضح، یکسان سازی گردد و پیشنهاد نمود که این پروسه زمان بندی و به تدریج مورد تطبیق قرار گیرد.
همچنان اشتراک کنندگان جلسه از پروسه ارزیابی معاشات NTAدر وزارت ها و ادارات مربوطه شان حمایت کردند، اما بخاطر بعضی از دلایل تخنیکی خواستار به میان آمدن یک میکانیزیم واضح شدند تا در بست های تخنیکی و مورد ضرورت، یک بخش حفظ گردد.
رئیس جمهور غنی پس از استماع نظریات و پیشنهادات آنان، گفت که تعریف واضح ظرفیت بشری در ادارات و وزرات ها به میان آید و سرمایه معلوماتی و مدیریتی آنان مشخص گردد. وی تاکید کرد که هر بست NTA باید به قرارداد نتیجه محور مبدل گردد.
رئیس جمهور به وزارت مالیه هدایت داد که پروسه NTA تنها تا ماه حمل ادامه یابد و جلسه آینده رهبری حکومت، روی میکانیزم واضح در این خصوص، فیصله خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید