روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهوری کشور در دیدار با شماری از والیان:

بر تأمین امنیت بهتر ولایت ها و مبارزه با ویروس کرونا هدایت داد
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با والیان لوگر، دایکندی،غور، زابل وهرات ازطریق ویدیوکنفرانس های جداگانه وحضوری صحبت کرد.
والیان متذکره به گونۀ جداگانه درخصوص وضعیت عمومی امنیت ولایت های مربوط وهمچنان برنامه ها وکارکردهای شان، معلومات ارایٔه کردند.
محمداشرف غنی رییس جمهوری پس ازاستماع گزارش ها و معلومات والیان، برای هریک شان در رابطه به تامین امنیت بهتر ولایت شان، مبارزه با کرونا، برنامه های انکشافی و رسیدگی به موقع به مسایل اجتماعی مردم، هدایات لازم داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید