روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دیفتری حنجره

این مرض به تعقیب Faucial Diphtheria بوجود میآید که عامل مرض انتان گرام مثبت یعنی Corynebacterum Diphtheria که دوره تفریخ  آن ۲ ۶ روز بوده و ضمنأ کسانیکه دیفتری سپری کرده باشد ناقل مرض میباشد . در سن ۱۰  سالگی وقوعات آن زیادتر دیده میشود.

در عصرحاضر وقوعات آن توسط معافیت کاهش یافته است .

پتالوژی :

  • غشای کاذب که حنجره و تراخیارا بوش نموده و میتواند سبب بندش مکمل طروق تنفسی گردد .
  • بسیل دیفتری که Exotoxine را افراز کرده سبب Myocarditis و اختلاط نیورولوژیک را در قبال دارد .

تظاهرات کلنیکی :

تب در حدود ۳۰  درجه سانتی گراد بوده یعنی تب کمی بلند ، گلودردی و ناراحتی موجود بوده ولی مریض توکسیک بوده و همراه بااین افزایش ضربان قلب و ، نبض باریک موجود میباشد .

نزد مریض خشن شدن صدا، Croupy Cough  ، استرایدور ذفیری ، عسرت تنفس شدید و بندش طرق تنفسی موجود میباشد .   

غشای دیفتری که غشای خاکستری سفید رنگ بوده و بالای تانسل ها  ، بلعوم  و حنک نرم فرش بوده که بسیار التصاقی بوده و با برطرف  کردن آن بسیار خون دهنده میباشد و ضمنأ غشاء بالای حنجره و تراخیا نیز قابل دید میباشد .

عقدات لمفاوی عنق ضخاموی بوده که بنام Bull Neck  یاد میگردد .

تشخیص : تشخیص مرض که غشای کاذب بالای تانسل و به تعقیب آن بالای حنجره و شزن دیده شده صورت میگیرد .

همچنان تشخیص توسط لوحه کلینیکی و کلچر آن استوار بوده و تداوی آن نظر به لوحه کلینیکی آن شروع شود و منتظر نتیجه کلچر آن نباشیم .

تداوی  :

Diphtheria Antitoxin این دوز مربوط به لوحه کلینیکی و شدت مرض توصیه میشود که  ۲۰۰۰  Unite  الی ۱۰۰۰۰۰ Unite  با Normal Saline از طریق IV  تطبیق میشود .

انتی بیوتیک Benzyl Pencilline 500000 Unite  هر ۶  ساعت به بعد از طریق IM برای ۶ روز و در صورت داشتن حساسیت به مقابل Pencilline از Erythromycin استفاده شود .

اعاده طرق تنفسی: نزد مریض بندش طرق تنفسی موجود میباشد به Tracheostomy و Intubation ضرورت بوده و باید نزد مریض اجرا گردد . قبل از اجرای Tracheostomy البته Direct Laryngoscopy اجرا شده غشائی کاذب برطرف و Intubation صورت گیرد که در این صورت Tracheostomy بصورت آسانی  اجرا میشود .

اختلاطات :

  • Asphyxia و مرگ از سبب بندش طرق تنفسی .
  • عدم کفایه قلب و Toxic Myocarditis .
  • Palato Paralysis و Nasal Regurgitation .
  • Pharyngeal & Laryngo Paralysis (فلج بلعوم و حنجره)

رنځورمل داکتر بریالی گلزاد

ترینر متخصص گوش و گلو، موظف در شفانه صحت طفل اندرا گاندی

ممکن است شما دوست داشته باشید