روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دولت افغانستان را در راستای پایان جنگ صادقانه یاری رسانید

جنگ افغانستان یک جنگ نیابتی است و گروه های مخالف دولت، تحت هر عنوانی که می جنگند از سوی کشورهای بیرونی، تجهیز و تمویل می شوند، زیرا یگانه دلیل به درازا کشیدن جنگ و پیچیدگی روند صلح، دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی و امنیتی افغانستان دانسته شده که ادامه این وضعیت، ابعاد جنگ را گسترده تر کرده و رسیدن به صلح و ختم جنگ را پیچیده‌تر ساخته، آسایش و آرامش را از مردم ما نیزسلب نموده است.
از این رو این مسئله اظهرمن الشمس است که ارابه جنگ افغانستان توسط گروه های مخالف نه، بلکه توسط کشورهای بیرونی که در پی تطبیق اهداف خود در این کشور اند، می چرخد، اگر کمک ها و حمایت این کشور ها نمی بود، این جنگ در کوتاه مدت خاتمه پیدا می کرد، اما امروز جنگ در افغانستان دیده می شود که به یک فرایند پایان ناپذیر مبدل گردیده و بخشی از زندگی و فرهنگ این سرزمین شده است.
امکانات، تجهیزات و انتقال افراد خارجی به این کشور تحت عناوین مختلف و گرم نگهداشتن جبهات جنگ از سوی آنان، خود گواه این حقیقت است.
هرچند مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند و از هر حرکتی که پیرامون صلح آغاز شود از آن به گرمی استقبال می کنند، اما به درازا کشیدن و پیچیدگی بیش از حد جنگ و عدم یافتن راه حل آن، پرسش هایی را در اذهان عامه خلق نموده که چرا این تلاش ها نتیجه نمی دهد، بلکه شعله های جنگ را بیشتر گسترده تر می سازد و قربانی ها را نیز افزایش می دهد.
گفتگوهای پنهانی و بدور از چشم حکومت افغانستان، حکومتی که به اراده مردم عرض اندام نموده، شک و تردید را نسبت به تسهیل کنندگان صلح، بیشتر می سازد. از همین رو رئیس جمهور غنی نیز همواره طرح روابط دولت با دولت را پیشکش کرده و از همه کشورها خواسته که باید مناسبات سیاسی میان دولت ها شکل گیرد،
نه دولت ها و گروه ها، اما با تاسف در این اواخر بازهم دیده می شود که عده یی از کشورها به صورت جداگانه در عدم حضور نمایندگان دولت مشروع و قانونی افغانستان، با طالبان دید و بازدید کرده اند که بدون شک این دیدارها نتیجه یی ملموسی در قبال نخواهد داشت، بلکه برپیچیدگی روند صلح می افزاید.
از این رو اگر کشورهای همسایه، منطقه و جهان می خواهند که جنگ چهاردهه در افغانستان خاتمه پیدا کند و این کشور دوباره به لانه تروریزم جهانی مبدل نگردد، بهتر است تا تلاش های خود را با دولت افغانستان هماهنگ سازند و با فشار وارد کردن به این گروه علاوه بر آغاز مذاکرات بین الافغانی، آتش بس را که خواست عموم مردم افغانستان است نیز برقرار سازند و در راستای رهایی زندانیان این گروه که قرار است دور نخست آن نیز پایان یابد از مراجع معتبر منطقوی و جهانی تضمین اخذ کنند، زیرا تجربه یی سالهای پسین نشان داده که طالبان در پی فرصت اند و بیشتر از دولت افغانستان به بیرونی ها اعتماد دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید