روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دست اندرکاران رسانه ها نیاز به مصونیت و حمایت دارند

مطبوعات و رسانه ها در قبال آزادی بیان که یکی از مشخصات عمده یی دموکراسی وانمود می گردد، از دستاورده ها و گسترش چشم گیری برخوردار بوده اند، اگر چه در طول همین مدت، به خصوص در سالهای اخیر و دست اندرکاران رسانه ها مشکلات نهایت زیادی را که از رویداد های غیر مترقبه و شرایط ناسالم کاری برای ژورنالیستان ناشی می گردد، خسارات جانی تا سرحد شهادت لت و کوب، زخمی و توهین را متحمل شده اند، با بررسی های که در این زمینه توأم با حقیقت است گفته می شود که دوسال اخیر سالهای نهایت خراب و پُر از دشواری برای ژورنالیستان و دست اندرکاران رسانه یی بوده است.

اما با وجود تمام دشواری های که در برابر ژورنالیستان و خبرنگاران قرار داشته، اما دست اندرکاران رسانه ها وظایف آگاهی دهی خویش را در سطوح مختلف وشرایط دشوار مسئولانه انجام داده اند و همین اکنون فعالیت ژورنالیستان در تمام ولایات حتا در سخت ترین شرایط ادامه دارد و همین فعالیت های سازنده و مؤثر آنان زمینه گسترش رسانه ها و مطبوعات را مساعد ساخته است و زمینه ساز توسعه و گسترش آزادی بیان و گام نهادن جامعه به سوی دموکراسی واقعی گردید.

بنابر همین مشخصات و فعالیت های سازنده ژورنالیستان، نباید تنظیم کنندگان، رونق دهندگان و گسترش دهندگان پروسه آگاهی دهی را که ژورنالیستان اندکم بهاداد، زیرا همین نیروی پرتوان و مغزهای متفکر ژورنالیستان بود که در گسترش راهکار های آگاهی دهی و تنویر اذهان افراد جامعه اثر گذار شده است، بناءً دست اندرکاران رسانه ها و وسایل اطلاعات جمعی است، مورد حمایت و حفاظت، مسئولان و دولتمردان حکومت وحدت ملی قرار گیرد و مصونیت وی تضمین گردد به هرا ندازه یی که مسئولان رسانه ها و ژورنالیستان که نهاد های تنویر کننده اذهان مردم گفته می شوند، فعالیت های خود را با افکار آرام و دور از دغدغه های نا امنی ها، آزادانه انجام دهند و با امکانات زیاد فعالیت های آنان سازماندهی گردد، می توانند در انعکاس رویداد ها و مسایل علمی وپژوهشی، فعالیت های اطلاع رسانه را زیادتر تسریع بخشند از تحولاتی که در سطح ملی و بین المللی رونما می گردد، مردم را مطلع سازند.

چنان که در جریان حوادث ناگوار و جنگ های ویرانگرتحمیلی دیده شد، همین ژورنالیستان بودند که تمام رویداد ها و حوادث غیر مترقبه را به آگاهی مردم رساندند و با قبول تمام خطرهای ناشی از رویداد های جنگی، حقایق انکار ناپذیر را به خصوص از جریان فعالیت های دفاعی نیروهای امنیتی درج اوراق زرین تاریخ کشور ساختند، ژورنالیستان و دست اندرکاران رسانه های که در انعکاس این واقعیت های انکار ناپذیر سهم فعال داشتند تاسرحد مرگ مورد تهدید قرار گرفتند و همین اکنون نیز همین ژورنالیستان که فعالیت های آگاهی دهی را انجام می دهند مورد تهدید قرار دارند، چنان که تعدادی از آنان مورد حملات انتحاری قرار گرفتند. این در حالیست که ژورنالیستان از حمایت کامل برخور دار نمی باشند. اگرچه چندین بار مسئولان حکومت وحدت ملی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در ارتباط به حمایت از خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها طی سخنرانی های شان تأکید کردند، از ژورنالیستان و رسانه ها به عنوان سنگرهای مستحکم آزادی بیان تذکار به عمل آوردند، ولی طوری که اظهارات دفتر حمایت از ژورنالیستان «نی» می رساند تا اکنون دوسیه های حقوقی ژورنالیستان که در جریان انجام وظیفه شهید یا زخمی شدند فیصله نگردیده است.

برداشت تحلیل گران و پژوهشگران عرصه های فرهنگی می رساند که زمانی به اصل ارزشمندی کار رسانه ها دستیابی حاصل می گردد که درقدم اول دست اندرکاران امور رسانه یی به ویژه ژورنالیستان و قلم بدستان مورد تفقد و دلجویی مسئولان حکومت وحدت ملی قرار گیرند و از تمام حقوق از جمله مصونیت جان آنان درمطابقت به مواد قانون اساسی، قوانین و مقررات رسانه ها حمایت و پاسداری صورت گیرد، خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها که شب و روز خود را به خاطر آگاهی دهی مردم کشور ما باتلاش سپری می کنند تا داغ ترین رویداد ها و دستاورد های دولت را به آگاهی مردم و حتا جهانیان برسانند مورد تقدیر قرار گیرند و خدمات آنان به تاق نسیان گذاشته
 نشود.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید