روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

در کمیسیون تدارکات ملیبر توسعه سیستم تدارکات الکترونیکی تأکید شد

جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
در آغاز جلسه، دیپلوم انجینر الهام عمر هوتکی، رئیس عمومی اداره تدارکات ملی، راجع به منظوری ضریب معاشات امتیازی کادر تدارکات در کمیته رهبری پالیسی مدیریت معاشات کارکنان خدمات ملکی و همچنان پیشرفت های خوب اداره تدارکات ملی در راستای تحقق سفارشات کمیته میک که به اساس یافته های نظارت تعقیبی این کمیته نشان داده شده است، معلومات ارائه کرد.
رئیس عمومی اداره تدارکات ملی همچنان در مورد سطح مؤثریت طی مراحل و تسهیلات پروسه های تدارکاتی قرارداد ها یادآوری نموده، اذعان داشت که در سال مالی ۱۳۹۹ با وجود بروز وضعیت کرونایی ۲۴ در صد مؤثریت با حفظ کیفیت اجراآتی در روند تدارکات قراردادها در مقایسه به گذشته افزایش یافته است.
سپس اهداف عمده استراتیژی پنج سال آینده اصلاحات نظام تدارکات (۱۴۰۰-۱۴۰۵) که بالای مدرنیزه سازی و تحکیم روند اصلاحات متمرکز میباشد و همچنان پیشرفت ها در عرصه انکشاف سیتسم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان بخصوص تطبیق سیستم داوطلبی الکترونیکی از جانب رئیس عمومی اداره تدارکات ملی ارائه گردید.
رئیس عمومی اداره تدارکات ملی همچنان در رابطه به پاسخگویی و حسابدهی این اداره به کمیسیون های ولسی جرگه و نماینده های مردم به شورای ملی معلومات داده و اظهار داشت اکنون نماینده های مردم میتوانند با استفاده از مادیول های معلوماتی سیتسم تدارکات الکترونیکی پیشرفت های مراحل تدارکاتی پروژه ها را تعقیب نمایند.
متعاقباً طرح مدیریت تدارکات و لوژیستیک وزارت های دفاع ملی و امور داخله که به اساس نتایج مباحث کنفرانس تقویت سکتور امنیتی تسوید گردیده است به کمیسیون ارائه شد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز امتنان از ارائه پرزنتیشن ها و طرح ها در زمینه ایجاد کادر تدارکات تأکید نمود تا در حصه تصدیق مسلکی کارکنان تدارکاتی توجه جدی صورت گیرد.
در قسمت طرح مدیریت تدارکات و لوژیستیک وزارت های دفاع ملی و امور داخله، رئیس جمهور هدایت داد که اعضای کمیسیون نظریات شانرا بگونه تحریری شریک سازند و همچنان طرح متذکره در یک جلسه مشخص کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک وزارت ها و ادارات ذیدخل ارائه گردد تا بالای آن فیصله صورت گیرد.
در رابطه به انکشاف سیستم تدارکات الکترونیکی رئیس جمهور تأکید ورزید تا در راستای تطبیق این سیستم ها توجه لازم صورت گیرد زیرا آینده مراودات اقتصادی کشور بر تحقق دیدگاه دیجیتال سازی استوار می باشد.
پس از آن شماری موارد مربوط به اداره تنظیم امور آب و اداره ملی احصائیه و معلومات نیز مورد بحث کمیسیون قرار گرفت و در زمینه هدایات مشخص صادر شد.
کمیسیون تدارکات ملی در زمینه پروژه حفظ مراقبت سیستم تذکره الکترونیکی هدایت داد تا اداره ملی احصائیه و معلومات طرح جامع جهت پایداری حفظ و مراقبت این سیستم از طریق ظرفیت های داخلی را ترتیب و د

ممکن است شما دوست داشته باشید