روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

در جلسه شورای عالی ستره محکه دو درخواست تجدید نظر جزایی، مورد غور و رسیدگی قرار گرفت

شورای عالی ستره محکمه دیروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم رئیس ستره مـــحکمه تشکیل جلسه داد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست به منظور رعایت هرچی بهتر قوانین شکلی منجمله قانون اصو ل محاکمات مدنی درپروسه اجراات قضایی تاکید کرد تا محاکم اهداف اساسی مندرج ماده د وم قانون فوق را که معطوف به رعایت تساوی حقوق اتباع و تطبیق  احکام قوانین ، تنظیم رویه عا دلانه درجلسات قضایی ، تعیین حدود حقوق ووجایب طرفین دعوی ، تنظیم طرز العمل شهادت و ارزیابی اسناد قانونی ، تنظیم امور مربوط به  استیناف خواهی ، فرجام خواهی وتجدید نظر برفیصله ها و قرار های نهایی محاکم  و تسریع رسیده گی دعاوی مدنی میباشد ، به صورت دقیق مراعات نمایند تا عدالت قضایی به بهترین وجه ممکن تامین گردد . سپس درحالیکه څارنپوه غلام حیدر علامه مرستیال تعقیب لوی څارنوالی  و همکار مربوط و نیز اقارب محکومین جزایی حضورداشتند، دو درخواست تجدید  نظر جزایی مورد غور ورسید گی قرارگرفته و درهردو مورد در روشنایی شرایط  مندرج حکم ماده ۲۸۲ قانون اجراات جزایی تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

متعاقباً ضمن بحث و غور روی برخی ازاستهداات واصله ، در برابر استهدائیه امریت وثایق حوزه اول شهرکابل درخصوص چگونگی اجرای وکالت باالفروش و قباله قطعی یکتن از مدیونین تصریح گردید ، تا زمانی که مدیون طلبات دولت  و سایر داینین را تادیه نکرده و ذمه اش را فارغ ننموده باشد ، تمام دارایی هایش تحت تضمین  داین الی حصول دین باقی میماند ،  بناء وکالت بالفروش و اجرای قباله قطعی جایداد های تحت تضمین قابل اجراء  بوده نمی تواند ، محاکم درمورد طبق احکام قانون اجراات نمایند .

همچنان با توجه به استهدائیه دیوان منسوبین نظامی ستره محکمه  پیرامون مسئاله مرور زمان در قضایای جزایی ، درپوتو احکام قوانین نافذه رهنمایی صورت گرفت که هرجرم  یا جنایتی که مدت ده سال ازتعقیب عدلی بازمانده و علل و اسباب مرور زمان، خارج از اراده  مراجع تعقیب عدلی نبوده  باشد ، سبب سقوط دعوی جزایی فراهم و قضیه تحت مرور زمان قرار میگیرد ولی طبق احکام قانون این حالت مانع دعوی حق العبدی شده نمیتواند.

ممکن است شما دوست داشته باشید