روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

درراستای تقویت روابط علمی وتحقیقات علمی با وزارت تحصیلات عالی همکاری می کند

معین علمی وزارت تحصیلات عالی، دردیدار با مشاور اموردینی سفارت ترکیه درکابل، دررابطه به منظوری سند اعتباردهی مجلۀ علمی « دیوان» ازسوی این وزارت، بحث کرد.

به گزارش آژانس باختر؛ دراین دیدار دکتور لطف الله خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی، ضمن قدردانی ازهمکاری کشور و مردم ترکیه در بخش های مختلف با افغانستان، به ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه این وزارت هدایت داد که بعد از ارزیابی معیارهای لازم علمی، در مورد صدورسند اعتباردهی به مجلۀ  دیوان، اقدامات لازم را روی دست گیرند.

همچنان وی در قسمت شریک کردن تجارب علمی، تحقیقات علمی مشترک و همکاری دربخش ایجاد مجله های علمی نهاد های تحصیلی کشور؛ خواستار همکاری کشور ترکیه شد.

بعد، دکتورعبدالجلیل آلپ کرای مشاور امور دینی سفارت ترکیه درکابل، در رابطه به مجلۀ بین المللی تحقیقات علمی علوم اجتماعی«دیوان» معلومات داد وگفت که این مجله دو سال قبل به همکاری محققان افغانی، ترکی و ازبکستانی در چوکات پوهنتون جوزجان ایجاد شد واز وزارت تحصیلات عالی ترکیه نیز سند اعتبار علمی دریافت کرده است.

وی، ابراز امیدواری کرد که وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیزدرقسمت صدورسند اعتباردهی همکاری کند.

او، همچنان دربخش های برگزاری سمینارهای علمی مشترک، تقویت روابط علمی و تحقیقات علمی و سایر همکاری های علمی نیز وعده همکاری داد.

قابل ذکر است که مصارف مالی مجلۀعلمی بین المللی دیوان را بنیاد خیریۀ حکمت کشور ترکیه که در بخش های علمی و کمک های بشردوستانه درافغانستان فعالیت دارد، پرداخت می کند.

باختر

ممکن است شما دوست داشته باشید