روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکترکمال سادات: سهم گیری جوانان در امور مختلف  نقش مؤثر درپیشرفت کشور دارد

داکترکمال سادات معین امور جوانان  دیروز با مسئول نهاد اهداف انکشافی بین المللی جوانان درافغانستان، دیدار کرد.

به گزارش آژانس باختر: دراین دیدار صلا ح الدین کبیر مسئول نهاد اهداف انکشافی بین المللی جوانان درافغانستان دررابطه به فعالیت های نهاد مذکور معلومات گفت که آنان بیشتردرراستای مبارزه با بیکاری، فقر ، آلود گی محیط زیست  وانکشاف فرهنگ کارمیکنند و همچنان وی  برهمکاری معینیت امورجوانان با آن نهاد تأکید کرد.

داکترسادات ازهمکاری های معینیت امورجوانان به مسئول نهاد مذکوراطمینان داد و خاطرنشان ساخت که سهم گیری جوانان درامور مختلف نقش مؤثردرپیشرفت و ترقی کشور دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید