روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکترمحمد قاسم وفایی زاده: مسئولیت ما درحراست ازبنا های تاریخی و میراث های فرهنگی درشرایط کنونی بیشتر است

داکترمحمد قاسم وفایی زاده نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، دیروز درنشستی، عید قربان ( عید سرباز ) را به مسئولان و کارکنان این وزارت مبارک گفت.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ دراین نشست که با حضور مسئولان و کارکنان وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد، داکتروفایی زاده از تلاش هایمسئولان و کارکنان این وزارت که با امکانات ناچیز به خاطر حفاظت از بنا های تاریخی و میراث های فرهنگی انجام داده اند، قدردانی کرد .
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت مردم کشور به ویژه مسئولان و کارکنان وزارت اطلاعات وفرهنگ در حراست از بنا های تاریخی، میراث هایفرهنگی وسرمایه های ملی مردم افغانستان، نسبت به هرزمانی درشرایط دشوار کنونی، بیشتر شده است.
او گفت: به خاطر ادای مسئولیت ملی باید روی افکار عمومی، ذهنیت سازی، حفاظت و حمایت از فرهنگ، دفاع از نظام و منافع ملی افغانستان، به صورت مشترک کار کنیم .
بعد، هارون حکیمی معین فرهنگ و هنر، دررابطه به نقش فرهنگ و هنر معلومات داد و تاکید کرد که باید ازطریق فرهنگ و هنر ذهنیت سازیصورت بگیرد و به خاطر زنده نگهداشتن هویت فرهنگی کشور با روحیۀ مسئولیت پذیری تلاش پی گیر شود.
شیوای شرق معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز درصحبتی تاکید کرد: درحمایت از نظام باید هرلحظه کوشا باشیم و زمینۀدانایی فرهنگی را برای مردم کشور فراهم کنیم .
وی افزود که برای نجات کشور از وضعیت دشوار کنونی باید همه مسئولیت ملی و دینی خویش را ادا کنند تا درپیشگاه تاریخ افغانستان سرافگنده نباشند.
همچنان دراین نشست محبوبه با بکرخیل رییس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات وفرهنگ و نجیب الله شینواری رییس آژانس اطلاعاتی باختر نیزصحبت کردند و ضمن آن که شماری از پیشنهاد های شان را دررابطه به بهبود برگزاری برنامه های فرهنگی و مناسبتی ابراز کردند، از مسئولیتپذیری و متعهد بودن شان درراستای فعالیت های فرهنگی و رسانه یی اطمینان دادند .

ممکن است شما دوست داشته باشید