روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکترمحمد قاسم وفایی زاده: بدون داشتن یک نظام مردم سالار آزادی بیان و فعالیت های آزاد رسانه یی هرگز وجود نخواهد داشت

داکترمحمد قاسم وفایی زاده، سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز در نشست مشورتی که به منظور ارزیابی فعالیت های رسانهیی در کشور و قانونمند سازی هرچه بشتر فعالیت های رسانه یی، درمرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، برگزار شد، گفت که بدون داشتن یک نظام مردم سالار آزادی بیان و فعالیت های آزاد رسانه یی هرگز وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ دراین نشست که با حضور شماری از مسئولان حکومتی و مسئولان و نمایندگان نهاد های رسانه یی برگزارشد، نخست فضل احمد معنوی وزیر عدلیه، از دیدگاه قوانین نافذ کشور درراستای فعالیت های رسانه یی، توضیحات داد.
وی، آزادی بیان را یکی از دستآورد های بزرگ مردم و رسانه های افغانستان دانست و گفت: رسانه ها دردودهۀ گذشته رشد قابل ملاحظه داشته اند و اما آنچه درشرایط و وضعیت کنونی مهم است، این است که همۀ ما برای حفظ نظام و جمهوریت، مسئولیت فردی و جمعی خویش را ادا کنیم .
وی افزود که مهمترین رسالت را دراین راستا رسانه ها بر دوش دارند که درحمایت از نظام و نیرو های امنیتی و دفاعی کشور وهمچنان انگیزهدادن به نیرو های امنیتی و دفاعی، تامین وحدت ملی و منافع ملی کشور، بکوشند.
بعد، داکترمحمد قاسم وفایی زاده سرپرست وزیر وزارت اطلاعات وفرهنگ، درصحبت هایش ضمن آن که حمایت این وزارت را از آزادی بیان و رسانه ها ابراز کرد، گفت: توسعۀ رسانه های کثرتگرا، مستقل و آزاد دردو دهۀ گذشته یکی از بزرگترین دستآورد های دولت و مردم افغانستان است .
وی خاطرنشان کرد که تاکنون، حدود ۳ هزار و ۵۷۷ رسانۀ مختلف و نهاد های رسانه یی که شامل ۲۴۸ شبکۀ تلویزیون، ۴۳۷ رادیو، یک هزارو ۶۶۹ نشریۀ چاپی و ۱۱۹ آژانس خبری نیز است، دروزارت اطلاعات وفرهنگ ثبت شده اند که این تعداد درمقایسه با کشور های منطقه بینظیراست .
وی افزود: بدون رسانه ها هرگزنمی توانیم تحول عظیم و بزرگ را ازلحاظ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که دردودهۀ گذشته تجربه کردیم، داشته باشیم و نظام مطبوعاتی درافغانستان نیز مبتنی بریک نظام مطبوعاتی آزادی گراست.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، اضافه کرد که درنظام مردم سالار بدون شک رسانه ها ستون چهارم است اما نباید از یاد برد که اگر رسانه ها و آزادی بیان ستون چهارم دموکراسی است، دموکراسی و جمهوریت ستون اول آزادی بیان و رسانه ها است .
وی گفت که بدون داشتن یک نظام مردم سالار، آزادی بیان و فعالیت های آزاد رسانه یی هرگز وجود نخواهد.
وفایی زاده، خاطرنشان کرد: رعایت توازن و بی طرفی یک اصل کار رسانه یی است، اما به این معنی نیست که رسانه ها را محلی برای ابراز صدا هایی کنیم که جز تهدید مردم، ایجاد دهشت و نابود کردن مردم از آیندۀ سیاسی کشور، هیچ پیام مثبت ندارد.
سپس ذبیح الله کلیم سرپرست و نامزد لوی څارنوالی، درصحبت هایش بر رعایت قوانین درجریان اطلاع رسانی و کار رسانه یی و همچنان قانونمند شدن هرچه بیشتر کار رسانه، تاکید کرد و حراست از منافع ملی کشور را امر مهم دانست.
به همین ترتیب محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف، دررابطه به آزادی بیان از دیدگاه دین مبین اسلام معلومات داد.
وی از کسانی که درراه آزادی بیان و فعالیت های رسانه یی قربانی داده اند، به قدردانی یاد کرد و تاکید کرد که باید رسانه ها درنشر خبرها حقایق را بیشتر در نظر بگیرندږ او نقش رسانه ها را درحمایت از نظام و جمهوریت مهم دانست .
همچنان، نذیزه رحمانی معین وزارت امورزنان، دررابطه به وضعیت جاری کشور و نقش و حقوق زنان ، صحبت کرد و حمایت آن وزارت را از خبرنگاران زن ابراز کرد.
وی تاکید کرد که درمحور جمهوریت است که آزادی بیان و آزادی های بشری تحقق می یابد.
بعد، ضیا بومیا دررابطه به نقش رسانه ها درشرایط کنونی، قوانین نافذ به خصوص درعرصۀ رسانه ها و اوضاع کنونی کشور معلومات داد.
وی افزود که رسانه ها به خاطر حفظ ارزش های نظام و آزادی بیان مبارزه کرده اند و قربانی داده اند و حاضر به ازدست دادن این ارزش هاینیستند.
دراخیر این نشست مسئولان حکومتی و نهاد های رسانه یی، دررابطه به وضعیت کنونی و قانونمندسازی هرچه بیشتر فعالیت های رسانه ها بحث مشورتی کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید