روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

خپلواکـۍ

ګټلی چې پلرونو موږ ته ژوند دخـپلواکـۍ دی

تل میندوهم راکړی مـوږ ته لوست د آزادی دی

مــدام پـه هسکه غـاړه یې روزلی یـوه په مینه

رټلی یې هـرچـالپاره ژونـد دبـردګــی دی

پــه تـوره او مـیړانه نـړیوال مـوږ ته حیران و

هــمدابه یـې ویل چـې دا اتل قـوم دنړی دی

غفلت ګوره په ژوند کې چې په موږ څه چاری وکړی

دبل سـازتـه نڅا پـه موږکې عیب دساده ګی دی

نــړی پــه نـوښتونو کـې فضا ټوله تسخیر کړه

زمونږ په زړه کې شک یې لاورتګ هم دسپوږمی دی

افغان ولسه ویښ شه نوی عصر نـوی ژونـد دی

چې بیرته پاتی نه شی دغه وخت ستاد سـیالی دی

نفاق او تربګنی کــې مــودټولـو بدمرغی ده

راځی زړونه صفا کړو دا مـووخت د ورورولی دی

دپلار نیکه تاریخ ته لږ پـه زغــرده نظر وکـړی

له تیرو څخه زده کړه خپله کـار دهـوښیاری دی

ممکن است شما دوست داشته باشید