روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

خشونت علیه زنان مصداق جنایت علیه بشریت

روز۲۵نوامبر(چهارم قوس)از سوی سازمان ملل متحد روزجهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده وهدف ازآن مبارزه با خشونت علیه زنان است مجمع عمومی سازمان ملل متحد در۱۷اکتوبر۱۹۹۹نامگذاری این روزرا به عنوان روزجهانی تصویب کرد این تاریخ به خاطر ترورسه خواهر میرابال فعالان سیاسی  اهل جمهوری دومینیکن درسال ۱۹۶۰م انتخاب شده است.این سه خواهردرزمان مبارزه بارافایلتروخی ودیکتاتوراهل دومینیکن توسط عوامل اوبه قتل رسیدند.۲۱سال بعد یعنی درسال ۱۹۸۱درهمایش که دربو گاتا درپایتخت کلمبیا با شرکت مدافعان حقوق زنان در امریکای لاتین ومنطقه کارایب تشکیل شدّپیشنهادی اختصاصی دادن روزقتل خواهران میرابال به روزی نفی خشونت علیه زنان مطرح گردید.هدف از این ّپیشنهادآن بود که هم به تلاش وجسارت این خواهران ادای احترام  شود وهم افکار عمومی بیش ازپیش به سوی نفی خشونت علیه زنان سوق یابد به همین دلیل درسال ۱۹۹۹م سازمان ملل نیز۲۵نوامبر را به عنوان روزجهانی نفی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.

درراستای همین تصمیم یک سال بعد شورای امنیت سازمان ملل درسال ۲۰۰۰م قطعنامه۱۳۲۵را تصویب رساندکه عنوان آن بود زنان، صلح وامنیت.محورهای اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات وخصومت ها در درون ودرمیان کشور ها، تامین مشارکت زنان درحیات سیاسی واجتماعی ونیزممانعت از اعمال خشونت علیه آنهامربوط میشونداین قطعنامه مبنایی است برای آن که خشونت های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند وعاملان آنها به پای میز محاکمه کشانیده شوند.

برآوردهای جهانی نشان میدهد که به آزاری هر ۳زن یک نفر در طول زندگی خود حد اقل یکبار خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می کند بخشی بزرگی از این خوشنت ها از سوی شرکای جنسی وهمسران زنان به آنان تحمیل می شود حدود۳۰درصد از زنانی که در طول زندگیشان روابط عاطفی وزناشوی را داشته اند اشکال گوناگونی خشونت از سوی شرکای زندگیشان را گذارش کرده اند خشونت علیه زنان اثرات منفی بر سلامت جسمی، روانی، جنسی وباروری آنان زندگی آنان را به انواع مختلف تحت تاثیر قرارمیدهد.

مردانی که تحصیلات پائین دارند درکودکی به الکول ویا مواد مخدر اعتیاد دارند درخانواده های پرخشونت بزرگ شده انددرجوامع مردسالار پرورش یافته اندویابه زنان احساس مالکیت دارند بیشتر از سایر مردان دست به خشونت علیه زنان میزنند.

مفهوم خشونت علیه زنان: 

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای خشونت آمیز علیه زنان به کارمیرود مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان راهرگونه عمل خشونت آمیز برپایه جنسیت که بتواندمنجربه آسیب فزیکی(بدنی)، جنسی یاروانی زنان بشود تعریف کرده است که شامل تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یاسلب مستبدانه ی آزادی (چه دراجتماع وچه درزندگی شخصی) میشوداعلامیه رفع خشونت علیه زنان درسال ۱۹۹۳م بیان میکند که این خشونت ممکن است توسط افرادی ازهمان جنس، اعضای خانواده، جامعه اعمال شود.

انواع خشونت علیه زنان:

خشونت جنسی غیر تماسی، خشونت کلامی، تجاوز ، خشونت درموردجزیه، خشونت علیه زنان کارمند ومستخدمین زن، خشونت های ناشی ازجنگ، خشونت درزندان، خشونت سیاسی و…. ازانواع خشونت های است که برزنان اعمال می شود.

خشونت پنهان علیه زنان:

آثار خشونت فزیک(معمولا)قابل مشاهده است اما در مقابل خشونت های وجود داردکه آثارمخرب آنها به چشم نمی آیداما تحمل شان بسیار دشوار است مانند دروغگفتن، نفقه ندادن به خواسته های زن بی توجه بودن ، چشم چرانی، تعدد زوجات، انتقادکردن به طور مداوم، جداکردن زن از کودکانش ، دوستان وفامیل ، پرخاش کردن، ودارکردن زن به ترک خانه، تهمت زدن و….

علل پنهان ماندن خشونت:

باوجود گستردگی خشونت علیه زنان وتبعات زیان بار ناشی از آن، پنهان نکه داشتن اعمال خشونت وپرهیز زنان از  واکنش فعال نسبت به آنانیکه از مشخصات خشونت علیه زنان درتمام جوامع است درنظام فکری مردسالار اشکالی از خشونت مردان درخانواده طبیعی محسوب میشود وبه زنان می قبولانندکه زن بالباس سفید به خانه بخت می رود ویا کفن سفید ازآن بیرون می آید طبق آمارهای ارایه شده درصد زیادی از خشونت های خانواده گی به پولیس گذارش نمی شود دربسیاری از فرهنگ هانه تنهاخشونت خانواده گی تاید میشودبلکه پنهان کاری زن از طرف جامعه مورد ستایش قرار میگیرد علت دیگری پنهان نگهداشتن خشونت خانواده گی این است که قانونی به نام خشونت خانواده گی وجودندارد، نه قانونی برای تعین مجازات ونه قانونی برای نحوه رسیدگی به جرم.

تجاوزجنسی، جنایت علیه بشریت:

یکی از بحث های در روز جهانی منع خشونت علیه زنان بحث بر سر تجاوز جنسی به زنان درجنگ است درچند سال گذشته گروداعش وگروه تروریستی دیگری درسوریه، عراق، یمن نزدیک هزاران موردتجاوز جنسی وبردگی زنان را انجام داده اند حساسیت های فراینده روی این مسله باعث شد که سازمان ملل خشونت جنسی علیه زنان در دوران جنگ را مصداق جنایت علیه بشریت اعلام کند.سازمان های فعال درزمینه حقوق زنان وابسته به سازمان ملل ازاین پس فعالیت های گوناگونی رابرای جلوگیری ازتجاوزبه زنان درمناطقجنگی ونیز کمک به زنان قربانی انجام می دهند حمایت های دارویی، روان درمانی، حقوقی واقتصادی زنان قربانی ازجمله این کمک هاست.این سازمان ها همزمان علیه فرارازمجازات عاملان تجاوزجنسی نیز مبارزه می کند فعالان حقوق زنان معتقد اند که تعقیب ومحاکمه عاملان تجاوز شاه کلید پیشگیری از وقوع آن است.

قانون اساسی افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنواسیون بین المللی رفع هرنوع تبعیض علیه زنان قانون منع خشونت علیه زنان معیار ها وپشتوانه های اساسی ومستندات محکم قانون براصل جایز نبودن تبعیض وخشونت علیه زنان است این مواد قانونی اعلام میدارد که تمام افراد بشر آزاد بدنیاآمده وصرف به دلیل انسان بودن خودباید مورداحترام قرارگیرند واز اعمال هرنوع تبعیص، تعصب، خشونت وانواع بسیارمتفاوت نابرابری هایی که درجامعه وجود دارد باید خوداری شود تامااین پس شاهد رفتارهای خشونت بارعلیه مادران، خواهران ودختران این سرزمین نباشیم حرمت وکرامت آنهارا که بهشت زیرپای شان است پاس بداریم.

عطاءالله (غورځنګ)

ممکن است شما دوست داشته باشید