روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

خشنونت های خانوادگی وعوامل آن

خشونت یک پدیده اجتماعی است که به اشکال وشیوه های متفاوت درتمام کشور های مختلف وجود دارد گرچی خشونتهاعوامل متعدد دارد ولی این عوامل با نظر داشت وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی یک کشور نسبت به کشوردیگر متفاوت است و بیشتر عوامل آن اینها اند:

ناآگاهی از قانون : از ان جایی که قانون منحیث مجموعه قواعد ومقرارت حاکم بر جامعه به  منظورنظم، حفظ واداره نمودن مردم وضع میگردد بناءً تمام مردم مکلف به تطبیق آن می باشد، درکشوری که قانون حاکم نباشد یا اتباع آن از قانون آگاهی نداشته باشد درآن کشور هرنوع جرایم به خصوص خشونت علیه زنان به طور چشم گیر به وقوع می پیوندد.

بیسوادی : بیسوادی یک مرض مهلک وخطرناک است یک کشور زمانی میتواند به شاهراه ترقی و پیشرفت گام بردارد که اتباع آن از نعمت سواد وتعلیم برخوردار باشد افراد بیسواد راه را از چاه فرق کرده نتوانسته همواره به سوی تاریکی وگمراهی درحرکت میباشد، چنین افراد درامورزندگی واجتماعی وفامیلی شان موفق نبوده همیشه دست به اعمال جرمی  وخشونت با ر میزند

فقر : درکشوری که فقر وناداری حاکم باشد درآن کشور انواع جرایم وخشونت ها به وقوع می پیوندد افراد فقیر هر چند علاقه مند اجرای اعمال جرمی نمیباشد ولی شرایط ووضعیت حاکم آنها را وادار میسازد تا به خاطر رفع مشکل اقتصادی فامیل از همه امکانات وراه ها استفاده نماید هرگاه از طر یق مشروع مشکل اقتصادی فامیل مرفوع نگردد ناگزیردست  به اعمال جرمی می زند .

 بیکاری : درکشورهای عقب مانده مانند افغانستان که ۸۰ فیصد مردم آن بیکار وکدام وظیفه ومصروفیت سالم ندارند همواره از نبود کار مناسب ومصروفیت رنج میبرد

نتیجه : درفرجام به این نتیجه میرسیم که عوامل فوق باعث ایجاد انواع مختلف خشونت ها شده وسبب مشکلات وجنجال های بزرگ درنقاط مختلف کشور ماگردیده است لذا ایجاب مینماید تاهمه اتباع کشور با درنظر داشت عوامل فوق جهت ایجاد فضای دوستی و باهمی سعادت وخوشبختی درفامیل ها همواره سعی وتلاش نماید زن ومرد این وطن دور ازخشونت ها زشتی ها وبد بختی ها تحت حمایت قانون درفضای صلح آرامی ومساوات به سر برده وهیچگاهی اشک غم ومحکومیت از چشمان شان سرازیر نگردد.

ترتیب کننده پوهیالی سمونمل عبدالسمیع  (احمدزی)استاد دیپارتمنت عملیاتهای تکتیکی قوماندانی تحصیلات عالی

ممکن است شما دوست داشته باشید