روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حوادث کابل و هلمند،نمونه یی از تحجر و فرهنگ ستیزی طالبان است

 حوادث تروریستی روز های اخیر درهلمند و کابل نمایانگر آن است که طالبان فاقد اندیشه های انسانی اند و با تحجر خو گرفته اند و انسان ستیز وفرهنگ ستیز اند. به روز اول حمل سالجاری طالبان ، تجلیل کنندگان مراسم نوروز رادرساحه کارته سخی شهر کابل آماج قرار دادند، شماری را به شهادت رساندند وشماری را هم زخمی کردند دوروز بعد از این واقعه طالبان بازهم دست به جنایت دیگر زدند واین بار شرکت کنندگان مراسم جشن دهقان را در ولایت هلمند آماج قرار دادند هفت تن را به شهادت رساندند ۳۰تن را هم زخمی کردند .

 در دو واقعه ، هم درکابل وهم در هلمند،  این افراد ملکی بودند که از سوی طالبان آماج قرارگرفتند . این بار اول نیست که طالبان فرهنگ ستیزی ویا انسان ستیزی میکنند وجان افراد ملکیرا می گیرند درگذشته نیز این گروه افراد ملکی را در محافل فرهنگی ، اجتماعی ومذهبی هدف قرار داده اند وخون انسان های زیادی را ریخته اند.

مردم خاطره های درد ناکی از طالبان دارند که چگونه برمراسم تشییع جنازه ها ، محلات ورزشی   مکتب ها ومدرسه ها حمله کردند وخون مردم را ریختند.

 به خاطر داریم که طالبان چنین جنایات شان را کتمان نکرده اند این گونه خشونت وتحجر را کا ر خود دانستند به آن فخر فروشی کردند گویا این گروه برای کشتار مردم خلق شده است وبا تحجر خو گرفته است .آنها فرهنگ ستیز ، دین ستیز و مردم ستیز اند به این باور اند که تنها از راه اختناق ووحشت میتوانند خود را به عنوان یک جریان اثرگذار و توانمند بر مردم تحمیل کنند .خشونت وبربریت خاصه کار آنها و جزء سرشت این گروه است. آنها از رو در رو شدن با مردمان آگاه ، فرهنگی وخلاق در هراس اند جاهل و عقب گر ونوکرمنش اند توا ن دیدن خوشی های مردم را ندارند.

طالبان برای ایجاد تفرقه میان اقوام و پیروان مذاهب در کشورپرورده شده اند مامورویرانی این کشور اند برای آنها همه جا
 چه ورزشگاه باشد یا مسجد چه مراسم فرهنگی باشد یا مراسم عزاداری ، همه اهداف نظامی اند آنان درهمه جا کشتار می کنند .

طالبان باور به زندگی مدنی ندارند واز هر امکان استفاده میکنند تامانع حضورمردم درفعالیت های مدنی ، فرهنگی و عمرانی شوند و حوادث هلمند وکابل ناشی ازهمین دید وتفکر تاریک است . طالبان متحجر ساخته شده اند تادر معاملات و چانه زنی های جاری در قضیه افغانستان برای ولی نعمت شان ( پاکستان ) امتیاز به دست آورند و موقف آن کشور را در بازی های منطقه یی محکم کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید