روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حفظ منافع ملی در روند صلح وظیفه دولت است

این روزها موضوع انتخابات و گفتگوهای صلح، واکنش های متفاوتی را برانگیخته برخی روند گفتگوهای صلح و امضای تفاهمنامه نهایی را نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اولویت داده تأکید بر تعویق انتخابات تا برقراری صلح دارند، اما شماری دیگر صلح و انتخابات را متمم یکدیگر دانسته به برگزاری این روند ملی و دموکراتیک اصرار می ورزند.

هرچند به خاطر رفع نگرانی های موجود، رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه گذشته در جلسه کابینه، یک بار دیگر خاطرنشان ساخت که صلح و انتخابات متمم یکدیگر اند و دولت روی پروسه صلح تمرکز جدی دارد و چارچوب رسیدن به صلح را قطعنامه لویه جرگه که از اراده عموم مردم افغانستان ناشی شده، تعیین نموده است، اما سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در یک نشست فوق العاده مشرانو جرگه، روز چهارشنبه به وضاحت اعلام کرد که حفظ  منافع ملی در روند صلح وظیفه دولت است، رئیس جمهور غنی وظیفه خود می داند و با درک تشویش ها در روند صلح، تمامی گزارش کتبی زلمی خلیلزاد را کلمه به کلمه با دقت می خواند، همچنان وی تأکید کرده که پیش از این نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گزارش شفاهی به رئیس جمهور ارائه می کرد، اما حالا به درخواست دولت افغانستان گزارش کتبی می دهد تا سندی در زمینه وجود داشته باشد.

بناءً حالا که دولت افغانستان مانند همیش حفظ منافع ملی را نه تنها در روند صلح، بلکه دیگر عرصه ها نیز وظیفه خود می داند، مردم افغانستان نیز این انتظار دارند تا فیصله ها و موافقتنامه ها در حضور و همسویی با نمایندگان دولت افغانستان و جامعه جهانی به امضا برسد، زیرا مردم افغانستان سالیان درازی به خاطر این همه دستاوردها که امروز از جمله افتخارات کشور به شمار می رود، قربانی های بیشماری داده اند که حفظ آنرا از جمله رسالت های اساسی خود می دانند.

بناءً این بهتر خواهد بود تا توافق ابتدایی پیش از انتخابات و توافق نهایی بعد از انتخابات با رئیس جمهور منتخب به امضا برسد، زیرا مردم افغانستان هم شایسته برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه، ملی و دموکراتیک اند و هم مستحق دستیابی به صلح عادلانه، همه پذیر و سراسری که تمام اقشار جامعه خود را در آن مصون احساس کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید