روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حضورگستردۀ مردم کندهاردرپای صندوق های رأی دهی پاسخ دندان شکن بردشمنان کشور

انتخابات یک پروسۀ ملی است که مبنای حکومت مردم سالاری را پایه گذاری می نماید با وصفی که مردم کشورماسالهای متمادی ازاثرشعله های آتش جنگ تحمیلی هست وبودخود وکشورشان را ازدست دادند اما بعد از ایجاد نظام نوین وملحق شدن کشورما به جامعه بین المللی آرامش نسبی را کسب کردند. با تاثیر پذیری از جوامع ملل اکنون چهارمین دورانتخابات؛ دموکراسی را داردبه تجربه می گیرد.با وجود علاقهء مردم به دموکراسی و شرکت گسترده مردم درانتخابات ۲۸ و۲۹ میزان وموفقیت کمیسیون مستقل انتخابات دربرگزاری انتخابات ولسی جرگه دروقت معینهء آن؛ بابرخی ازمشکلات همراه بود درروز برگزاری انتخابات مشکلاتی ازقبیل دیربازشدن مراکزرای دهی کارنکردن دستگاه های بایومتریک ضایع شدن وقت؛محروم ماندن تعدادی ازحق رای شان برگزارنشدن انتخابات دربعضی ازمراکزرای دهی به دلایل عدم امینت کافی وآماده نبودن موادحساس انتخاباتی مردم را دچارشک وتردید های پیرامون تقلب گسترده وسازمان یافته ساخت.توقعی را که مردم ازکمیسیون مستقل انتخابات داشته اند برآورده نگردیده است. عده‎یی ازکاندیدان ولسی جرگه درصفحات اجتماعی تعداد رأی شان را همگانی ساخته اندومدعی اند که رأی قابل راه یافتن به مجلس را از آن خود ساخته اند.درحالیکه کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نتایج ابتدایی را نوزدهم عقرب تعیین نموده است با آن هم کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که رأی پاک را ازناپاک جدا خواهندکردورای های که بدون بایومتریک به صندوق ها ریخته شده اند مشمول آرای ناپاک خواهدبود این درحالی است که دربسیاری از سایت های رأی دهی زمانیکه وقت کافی برای بایومتریک وجودنداشت ویادستگاه ها ی بایومتریک به مشکل مواجه بودکارمندان کمیسیون بدون بایومتریک اجازه رای دادن را برای مردم داده اند.کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به اساس قانون در زمان رأی دهی و شمارش آرا و یا دو روز پس از برگزاری انتخابات اعتراض ها و شکایت هایی را از مردم دریافت کرده وگفته بودنددر پانزده روز به شکایت های مرکز و در پانزده روز دیگر به شکایت های ولایت ها رسیدگی می کند.گفته میشودکه این شکایت ها شامل سی و یک نوع شکایت و اعتراض است که از مردم دریافت شده است

حالا مردم انتظاردارندکمیسیون مستقل انتخابات به شکایات آنان رسیدگی نمایدکه مطمیناْ درروزاعلان نتایج معلوم خواهد شد که این کمسیون به چه میزان توانسته است به شکایات مستندمردم رسیدگی کرده ورأی پاک را ازرأی نا پاک جدا ساخته است.

همزمان باشهادت سترپاسوال عبدالرازق قوماندان امنیه ولایت کندهاروپریشانی مردم نسبت شهادت قوماندان امنیه کندهار وترس ودلهره مردم ازتامین امنیت سایت های انتخاباتی دراین ولایت به تاریخ ۲۷ میزان،‌ در حالی که تنها یک روز به برگزاری انتخابات پارلمانی کشور باقی مانده بود ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که بر اساس خواست مردم کندهار و پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات ولسی جرگه در ولایت کندهار تا یک هفته‌ی دیگر به تعویق افتاد وکمیسیون مستقل انتخابات با ابراز آمادگی از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در ولایت کندهار گفته بود که تلاش می کند اشتباه انتخابات ۲۸ و۲۹میزان در این ولایت تکرار نشود.اینک رأی‌گیری انتخابات ولسی جرگه در ولایت کندهارروزشنبه با یک هفته تأخیر در ۱۵ ولسوالی این ولایت به جزولسوای معروف که درآن حدوددوصدهزارتن وولسوالی نیش که درآن حدود چهل وچهارهزارتن زندگی می کنند صورت گرفت.در این انتخابات حدود ۵۶۰ هزار رأی‌دهنده به ۱۱۲ نامزد انتخابات ولسی جرگه رأی دادندواین ولایت یازده کرسی را درمجلس به خوداختصاص داده است.جای بسیارخورسندی است که مردم دراین ولایت اعم ازمردوزن به شکل گسترده وبی پیشینه به مراکزرأی دهی شتافتند تا سرنوشت خود را بدست خودتعیین کنندوحضورگسترده وپرشورزنان درپای صندوق های رأی دهی درین ولایت نیزقابل ستایش ونمایانگرعلاقه زنان به دموکراسی ومردم سالاری است.

هرچندکمیسیون مستقل انتخابات قبلاْ به مردم تعهدسپرده بود که اشتباه انتخابات ۲۸میزان دراین ولایت تکرارنخواهدشد اما مردم ناظرین وفعالان مدنی دراین ولایت گفته اندباوجودیکه کمیسیون مستقل انتخابات آغازساعت رأی دهی را هفت صبح اعلان کرده بود اما بعضی از مراکزرأی دهی درین ولایت تاساعت هشت صبح ویاحتابعضی ازمراکزتاساعت یازده بازنشده بود ودستگاه های بایومتریک نیزدربسیاری ازاین مراکزدرست کارنکرده است که این روند نشانگرتکراراشتباهات کمیسیون مستقل انتخابات وضعف مدیریتی این کمیسیون می باشد.

اما مردم کندهاربارفتن به پای صندوق های رأی نشان دادندکه ازتهدیدهای گروه های تروریستی نمی هراسند.قاتلان سترپاسوال عبدالرازق تصورمی کردندکه درنبوداو حاکمیت فکری و
فزیکی شان به کندهارتاریخی برخواهدگشت اما امروزمردم کندهارآنان را ناامیدساختند؛ مردم کندهارمی دانندکه پاسخ دندان شکن به تروریزم درشرایط کنونی رفتن به پای صندوق های رأی است.

مردم مسئولیت خودرا برای نهادینه سازی دموکراسی انجام داده اندوتوقع می رود که کمیسیون مستقل انتخابات نیزمسئولیت خویش را برای رساندن حق به حق دارایفا کند ونگذارندهیچ کس باتقلب وزورواردمجلس شودولاف ازنمایندگی مردم زند.

محمدصابر پویا

ممکن است شما دوست داشته باشید