روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطراستحکام و حفاظت آبده های تاریخی درحال خطر، تلاش پیگیر دارد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با غلام ناصر خاضع والی غوردررابطه به تلاش های این وزارت به خاطر استحکام و حفاظت منار جام صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین دیدار درحالیکه انجنیرخیرالدین رامش رئیس شهر سازی آن ولایت نیز حضورداشت ، والی غور گفت که منار جام ازجمله آبده های تاریخی مشهور کشوراست که درسازمان میراث های فرهنگی جهانی نیزثبت می باشد.

او افزود که دو سال قبل منارجام ازسوی هیئت تخنیکی، بررسی شده بود و اکنون نیزایجاب می کند تا به خاطراستحکام و حفاظت و همچنان رفع نگرانی درزمینه تخریب منارجام ، هیئت تخنیکی از متخصصان مربوط ، یک باردیگر منارجام را بررسی و سروی کنند.

وی همچنان به خاطرتامین امنیت هرچه بهتر منارجام خواهان افزایش نیرو های امنیتی با امکانات بیشتر، شد .

والی غور گفت که بیشتر مشکل ها ازلحاظ ضعف امکانات فرهنگی درکشوربه وجود آمده است وبه خاطررفع این مشکل ها باید بودجه وزارت اطلاعات وفرهنگ برابر بابودجه وزارت دفاع ملی می بود ، توجه به فرهنگ با عث رفع مشکل ها دربیشترعرصه ها می شود.

او با درنظرداشت مشکل های موجود ، از وزارت اطلاعات وفرهنگ خواست تا به آبده های تاریخی و میراث های فرهنگی آن ولایت رسیدگی شود .

حسینه صافی دررابطه به نشست های که به خاطراستحکام و حفاظت آبده های تاریخی به ویژه منارجام ولایت غور با هیئت یونسکو، ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ صورت گرفته است ، توضیحات داد .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که این وزارت به خاطرحفاظت و استحکام آبدات تاریخی به ویژه آبده های درحال خطر، توجه وتلاش های پی گیردارد.

منارجام ولایت غور در سال ۲۰۰۲ میلادی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد« یونسکو» درفهرست میراث های فرهنگی جهان ثبت شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید