روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: ما متعهد هستیم که هم هویت تاریخی خود را حفاظت کنیم و هم معدن مس عینک استخراج شود

سمپوزیم بین المللی دررابطه به حفظ آثارساحات باستانی و انکشاف معدن مس عینک ، دیروز درکابل برگزارشد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این سمپوزیم ازطرف وزارت  اطلاعات وفرهنگ و وزارت معادن و پترولیم ، به حضورداشت شماری ازمسئولان وزارت های اطلاعات و فرهنگ و معادن و پترولیم ، تعدادی از مسئولان حکومتی و متخصصان داخلی و خارجی بخش های معادن و باستانشناسی ، برگزارشد.

درآغاز این سمپوزیم حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به اهمیت آثار تاریخی و همچنان معادن صحبت کرد و گفت که دو ثروت افغانستان دریک ساحه وجود دارد: یکی معدن مس و دیگری شواهد هویت تاریخی کشوراست و ما متعهد هستیم که هم هویت  تاریخی خود را حفاظت کنیم و هم معدن مس استخراج شود .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از متخصصان داخلی و خارجی بخش های معادن و باستانشناسی خواست که دررابطه به این دو ثروت ملی کشور تحلیل تخصصی کنند که از کدام روش ها کارگرفته شود که ازاین ثروت های ملی به خاطرپیشرفت مادی و معنوی کشور استفاده موثر شود .

حسینه صافی تاکید کرد که متخصصان باید راه های حلی را جستجو کنند که هم هویت تاریخی کشورحفاظت شود و هم از استخراج معدن مس فایده به دست بیاید.

اوگفت که معدن مس عینک ، یکی از بزرگترین معادن درجهان معرفی شده است و ما خواهان استخراج ازآن هستیم و این اصل را نیز نباید فراموش کرد که ساحه عینک هم ازلحاظ هویت تاریخی کشور وهم به مثابه میراث فرهنگی جهان،  از ارزش ویژه برخورداراست .

بعد نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم صحبت کرد و گفت که ساحه مس عینک نه تنها از لحاظ داشتن معدن مس، مهم  است بلکه به خاطرآثارباستانی یی که هویت همه افغانان است ، نیز مهم می باشد .

او خاطرنشان کرد که بهترین طریقه یی که افغانستان را به طرف خود کفایی می برد ، استفاده از معادن است که نه تنها از آن عاید به دست می آید بلکه فرصت های کار نیز برای مردم و به خصوص جوانان فراهم می کند.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم خاطرنشان کرد :” ما درجستجوی راه هایی هستیم که چگونه بتوانیم هم معدن را استخراج کنیم و هم آثار باستانی ما حفظ شود ” .

انجنیر محمد یوسف پشتون مشاور رییس جمهور نیز درصحبتی ازتلاش های وزارت های اطلاعات وفرهنگ و معادن و پترولیم ، به خاطراین که کوشیده اند که هم آثار تاریخی از بین نرود و هم معدن استخراج شود ، تشکر کرد.

او افزود که با وجود مشکلات اقتصادی درکشور، باز هم تلاش شده است که سرمایه های تاریخی کشور ازبین نرود و راه های مناسب جستجوشود تا هم آثار حفظ شود و هم معدن استخراج شود.

همچنان درادامه این سمپوزیم مشاور وزارت معادن و پترولیم دررابطه به مشکلات فرا راه استخراج معدن مس عینک معلومات داد و گفت که دو گزینه به خاطراستخراج معدن وجود دارد که هرکدام خوبی ها و بدی های خود را دارد.

او افزود اگر معدن به شکل رو باز استخراج شود تمام داشته های معدن استخراج می شود ولی یک قسمتی ازآثارتاریخی ازبین می رود و اگر معدن به شکل زیرزمینی استخراج شود یک قسمتی ازداشته های معدن استخراج شده نمی تواند و بیشترآثار حفاظت می شود و همچنان استخراج معدن هزینه بیشتری برمی دارد.

همینگونه نورآقا نوری رییس باستانشناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزطرح های این وزارت را دررابطه به حفاظت آثارتاریخی ارائه کرد و گفت: ما دررابطه به این که اگر آثارتاریخی درساحه مس عینک حفظ شود ، اگر تمام آثارتاریخی از ساحه انتقال داده شود و همچنان درصورت که یک قسمت آثار ازساحه انتقال داده شود و یک قسمت دیگر درساحه بماند ، با مصارف ودربرگیری زمان آن،  طرح های آماده کرده ایم .

وی افزود که طرح ها و پیشنهادهای وزارت اطلاعات وفرهنگ و معادن و پترولیم پس از بررسی و ابرازنظرمتخصصان داخلی و خارجی عرصه باستانشناسی و معادن که از کشورهای افریقایی و اروپایی دعوت شده اند، درنهایت به خاطرتایید به رییس جمهوری کشورارائه می شود.  کار سمپوزیم فردا نیز ادامه دارد .

ممکن است شما دوست داشته باشید