روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: در امور معینیت های وزارت اطلاعات و فرهنگ سکتگی رونما نشود

جلسه اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ به ریاست حسینه صافی سرپرست این وزارت دیروز برگزارشد. به گزارش آژانس باختر دراین جلسه حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به منظور تنظیم امورکاری معینیت های چهارگانه وزارت هدایت لازم را به معینان مربوط داد تا از سکتگی درامور کاری جلوگیری شود. حسینه صافی به معینان فرهنگ وهنر، نشرات، جوانان، و معینیت مالی و اداری و گرځندوی گفت به گونه لازم امور کارشان را تنظیم کنند تا از یک جانب خدمات بخش های مربوط شان متوقف نشود و از جانبی هم مبارزه با ویروس کرونا راجدی تلقی کنند درامر کنترول ازگسترش این وبای همه گیر از هیچ گونه تلاش دریغ نورزند.

درجلسه معینان هرکدام برنامه های کاری خود را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کردند درمورد اجراات آن رهنمایی های لازم اخذ کردند.

درخاتمه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از آمادگی های معینیت ها ابراز سپاس کرد وگفت دریک هماهنگی همه جانبه می توان از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کرد طوریکه دیده می شود تاکنون دراین عرصه به گونه‌یی موثر اقدامات لازم صورت گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید