روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی برگسترش و تحکیم مناسبات فرهنگی میان افغانستان و ترکیه ، تأکید کرد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیداربا سفیرترکیه مقیم کابل، دررابطه به گسترش و تحکیم  روابط فرهنگی میان دوکشوربحث کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدار درکنارآن که درزمینه گسترش و توسعه روابط فرهنگی میان افغانستان وترکیه بحث صورت گرفت  سفیرترکیه از تفاهمنامه فرهنگی که درسال ۱۹۵۹ میلادی میان وزارت های اطلاعات وفرهنگ دوکشور درراستای توسعه و گسترش روابط فرهنگی به امضا رسیده بود نیز یاد آوری کرده و خواهان عملی گردیدن آن شد.

همچنان سفیرترکیه ضمن آن که ازتوجه کشورش برتداوم همکاری های دوستانه درعرصه های مختلف به ویژه درعرصه فرهنگی با افغانستان اطمینان داد، افزود که فرصت‎های زیادی دربخش تبادل فرهنگی و جود دارد و ازآن باید استفاده مؤثر شود تا مناسبات فرهنگی بیشترتوسعه و تحکیم یابد .

حسینه صافی از همکاری های کشورترکیه درعرصه های مختلف به خصوص درعرصه فرهنگی به قدردانی یاد کرد و برگسترش و تحکیم مناسبات فرهنگی میان دوکشور تاکید نمود .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی به ویژه نمایشگاه ها را که درحقیقت به نمایش گذاشتن فرهنگ های دوکشورمیباشد، گام ارزشمند درتحکیم روابط فرهنگی میان دوکشور دانست.

ممکن است شما دوست داشته باشید