روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: برای حفظ منار جام اقدامات عاجل و عملی نیاز است

نشست متخصصان داخلی و خارجی به خاطراتخاذتدابیر اساسی  در راستای حفظ و بقای منار جام دیروز در وزارت اطلاعات   و فرهنگ برگزارشد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر درآغازاین جلسه پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر پیرامون اقدامات اخیروزارت اطلاعات وفرهنگ نهادهای ذیربط به خاطربقای منارجام صحبت کرد و گفت که نزدیک به دوصد کارگرمحلی مؤظف شده اند تا مسیر سیلاب  را ازمنار تغییربدهند .

او گفت که به اساس آخرین گزارش ها سطح آب سیلاب ها در اطراف منارکاهش یافته است واین موضوع فرصت را مساعد می سازد تاکارگران به کارخود شدت بدهند.

او گفت موازی به آن هیئتی به هدف بررسی وضعیت به محل فرستاده شود ومطابق دریافت های آنان عمل شود.

درین جلسه نمایندگان نهادهای ذیربط نیز کارکردهای نهادهای مربوط را برشمردند. 

رئیس دفتریونسکو درکابل یکبار دیگر به تعهدات اداره مربوط را در راستای حفظ و نگهداشت میراث های فرهنگی و به ویژه منار جام ابرازکرد.

درپایان این جلسه حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با تأکید گفت که باید درمورد
دو طرح کارصورت گیرد یک طرح که بتوان به اساس آن به صورت عاجل اقدامات کارساز انجام داده شود تا به واسطه آن مسیرتطبیق طرح میان مدت فراهم شود.

حسینه صافی همچنان گفت که  به اساس فرهنگ رضاکارانه در روز اول ازمردم خواسته شد تا درجلو گیری از نفوذ آب در زیر منار سهیم
شوند .

حسینه صافی افزود که به اساس معلومات اداره محلی غور و ریاست اطلاعات وفرهنگ، درحال حاضر در فاصله ده متری منار، موانع و استحکامات دربرابر سیلاب ها ایجاد شده است و کار های بیشتری برای حفظ منار از آسیب ها جریان دارد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید