روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حاجی عبدالرؤوف صوفی زاده: بیشتر از هزار و پنجصد دکان طعمه حریق شد

دو روز بعد از وقوع آتش سوزی درسه مارکیت بزرگ وسایل الکترونیک ومبایل درجاده نادر پشتون هنوزهم در مارکیت دود دمه کرده وشمار زیادی از دکانداران مارکیت با چهره های مأیوس و نا امیدانه به سوخته های دکاکین شان در تلاش بیرون ساختن آهن پاره های سوخته وسایل و آهن پوش های دکاکین شان بودند و تعدادی دیگر به عنوان تماشاگر جاده تجمع کرده و تعدادی هم در پی فرصت تاراج بودند یک تعداد مالکین مارکیت ها و دکاکین که سرمایه شان به خاکستر یکسان شده خیمه تحصن ضمن اعتراض به بی توجهی حکومت در اتخاذ تدابیر ایمنی و حفاظت از سرمایه های مالکان مارکیت های تجارتی گردهم جمع شده بودند.

فرهاد سروری یکتن از دکانداران مارکیت خیر خواه گفت:

دکان مبایل فروشی داشتم بعد از ادای نماز شام بطرف خانه رفتم ساعت شش و نیم زنگ آمد که بیا مارکیت آتش گرفته داخل مارکیت شدیم دیدیم دکان‎ها در آتش می سوخت اطفائیه رسیده بود، ولی به مارکیت داخل شده نمی توانست تعدادی تلاش کردند اموال خود را بیرون نمایند. در سرک قسمت زیاد مال های ما چور شد تعدادی از منسوبان پولیس اجازه ورود و بیرون کردن مال را نمی دادند. حدود ۲۰ درصد مال خود را بیرون کردیم ۸۰ درصد سوخت در مارکیت خیرخواه تنها ۲۵۰ دکان شامل دکان های وسایل برقی و مبایل بود.

در پهلوی مارکیت خیر خواه مارکیت دومنزله اتفاق که کاملاً مبایل فروشی بود آن هم کاملاً سوخته است، مالک مارکیت در مورد اینکه آیا دکاکین شان بیمه و موارد ایمنی رعایت شده بود گفت:  صرف هر دکان یک وسیله ضد حریق داشت وبس. علت آتش سوزی دقیق معلوم نیست یک عده علت آنرا شارتی برق گفته اند. شخصاً ۸۰ هزار دالر متضرر شده ام، ما به حکومت مالیه میبپرداختیم و همکار اقتصادی حکومت بودیم بناءً حکومت باید دکان های تخریب شده را آباد و حداقل کمک نماید تا دوباره سرپا ایستاده شویم هست و بود چندین سال زحمت ما خاکستر شده است.

حاجی عبدالروف صوفی زاده معاون اتحادیه مبایل فروشان مارکیت خیرخواه نیز طی صحبت گفت: مجموع دکاکین که از شش مارکیت در آتش سوخت به اضافه دکاکین در راستای سرک جاده نادر پشتون ۱۵۰۰ دکان می شود بدون در نظرداشت تخریب ساختمان دکاکین و مارکیت ها تخمیناً چهل میلیون دالر تنها خسارت از اتفاق مارکیت است.

وی در مورد دلایل وقوع آتش سوزی گفت: صرف می دانیم که آتش سوزی از داخل گدام های مارکیت خیر خواه آغاز شده آرام آرام در اثرکندکاری اطفائیه به مارکیت اتفاق بعداً به کابل مارکیت و خالقیار و زرنگار مارکیت و کابل سیتی مارکیت سرایت کرده که منزل سه و چهار آن سوخت است. بعداً به دکان های کنار جاده سرایت نموده بود.

یک هیئت از مسئولان مارکیت ها و مالکین دکاکین در تلاش محاسبه زیان های بزرگ مالی مارکیت های آتش سوزی هستیم. تا آمار دقیق معلوم گردد. امیدداریم رسانه ها این امر را پی گیری نمایند زیرا هموطنان ما زیاد خساره مند شده اند.

دکان بیش از ۲-۳ شاگرد جمعاً با مالکین دکان ها و مغازه داران خانواده های شان برای حدود ۲۰۰ هزار تن شغل ایجاد شده بود. از همین سرمایه نفقه خانواده، مالیه به حکومت تکس شاروالی و گمرک می پرداختیم خساره وارده ملی و سرمایه ملت است خواهش ما از حکومت اینست که از نگاه مالی ما را کم کرده دست ما را بگیرد در غیر ان ۲۰۰ هزار تن بی شغل و بیکار می شود. باید در آبادی مارکیت نیز کمک نماید.

وی با قدردانی از مسئولان اطفائیه کابل گفت: اینکه قسمتی از اموال مالکین دکاکین مارکیت ها حین آتش سوزی سرقت شده شک نیست از صد در صد ۲۰ درصد مال خود را بیرون کردند. اطفائیه ظر ما یازده دقیقه به ساحه رسید. ولی پایپ وجود نداشت حالانکه با اقدام به موقع آتش مهار می شد بعداً که اقدام شد چالش نبود آب بود که آتش سوزی حدود بیش از ۲۵ ساعت طول کشید حتا تا ناوقت های عصر فردای آن شب آتش سوزی ادامه داشت اینکه مارکیت خیر خواه معیاری بود یا خیر مسئولان حکومت پاسخ بدهند

چرا چنین نقشه داده بودند خواست ما اینست حکومت باید همکاری نقدی به متضررین نماید.

یکی دیگر از متضررین به نام حضرت ولی عمده فروش مبایل در مارکیت خیر خواه گفت:

در دکان وسایل الکترونیک عمده یخچال، ماشین های کالاشویی، تلویزیون و… میفروختیم سرمایه ما ۸۰-۹۰ هزار دالر می رسید اکثراً مالکین مارکیت خیر خواه عمده فروشان بودند. پول نقد و اجناس ما کاملاً سوخته است. شرکت های بزرگ مبایل نیز وجود داشت اگر اطفائیه در همان آغاز آتش را کنترول می کرد اینقدر خساره بزرگ وارد نمی شد. در ۴ ساعت اول ۳ تا چهار عراده اطفائیه موجود بود نتیجه مثبت نداشت. از حکومت می خواهیم باید کمک های همجانبه با ما نماید.

آزاد یکی از دکانداران متضرر زرنگار مارکیت گفت: وقتی به محل حادثه رسیدیم آتش خیلی قوی بود.

اطفائیه که به محل رسیده بود صرف آتش سوزی در مارکیت خیر خواه بود، ولی به علت دیر رسیدن آب از مهار آن عاجز ماندند. اطفایه ۲۰ دقیقه کار می کرد آب خلاص می شد. زمانیکه شدت آتش سوزی بیشتر شد بعداً حدود ۲۰ اطفائیه رسید دیگر فایده نداشت. از هر دکاندار و مالک فروشگاه حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار دالر سرمایه های شان در آتش سوخته است.

۱۴۰ هزار دالر خساره به دکان من هم رسیده است. خواست ما از حکومت اینست که در یک چنین مواقع به وسایل و امکانات در اطفائیه و خاموش ساختن  آتش توجه کنند در نزدیکترین مکان در مقابل ریاست جمهوری در پایتخت شهر این چنین واقعه صورت می گیرد ولی در خاموش ساختن آن کوتاهی وجود دارد.

محمد ناصر مالک دکان الکترونیک در کابل مارکیت:

در آتش سوزی تقریباً همه سرمایه هموطنان ما به خاکستر یکسان شده خواست ما از حکومت اینست هر زمانیکه یک حادثه اتفاق می افتد بحث رعایت موارد ایمنی بلند می شود بعداً هیچ گپ نیست مارکیت خیر خواه در قلب شهر با داشتن راه های پرپیچ غیر معیاری در جایداد حکومتی فعالیت داشت اگر خود حکومت توجه به این مسایل نکند از دیگران چه گلایه داشته باشیم. در حفاظت اموال مردم حین انتقال به بیرون مارکیت سرقت صورت گرفت در این جا هم مسئولان امنیتی کوتاهی کردند باید پولیس در تأمین امنیت مال مردم بیشتر توجه می کرد.

در همین حال صحبتی که با محمد ابراهیم رسول رئیس اتحادیه تاجران وسایل الکترونیک افغانستان داشتم در رابطه به میزان خسارات وارده به مارکیت های همجوار مارکیت خیر خواه گفت: آتش سوزی از داخل مارکیت خیر خواه شروع شد ساحه مارکیت مربوط حکومت و بانک ملی افغان است مارکیت غیر معیاری به اثر معاملات عقب پرده در اختیار فروشندگان وسایل الکترونیک و مبایل قرار گرفته بود. سایر مارکیت ها را نیز خساره مند ساخته است و در مجموع خسارات وارده مالی ساحه به میلیارد ها افغانی می رسد شش مارکیت سوخته کم و بیش ۲۰۰۰ دکان با وسایل شان سوخته و تخریب شده است بررسی های ما جریان دارد. تامیزان دقیق معلوم گردد.

در همان شب آتش سوزی در کنار سوختن مارکیت ها دزدی اموال نیز صورت گرفته و امکانات نهایت ضعیف در اختیار اطفائیه قرار داشت آنان نتوانست به موقع آتش را مهار نماید. ما نمی گوییم همکاری نکردند بلکه قدردانی هم میکنیم یعنی پولیس و اطفائیه همکاری کردند  ولی با امکانات نهایت ضعیف از دولت می خواهیم تا حمایت جدی از تاجر و سرمایه گذار صورت گیرد. همه دکانداران مالیه و تکس به دولت پرداخته می کنند تمام قوانین نافذ را رعایت می کنند اما نباید خساره مند گردند. صرف قوماندان امنیه و رئیس امنیت کابل از ما دیدن کردند و بس هیچ مقام حکومتی به محل نیامده است.

در رابطه به ادعای کم کاری ها از سوی اطفائیه و پولیس نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله طی صحبت گفت:

کالا های مارکیت در حضور دکان داران تخلیه شده تا حال موارد شکایت سرقت توسط پولیس به ما نرسیده ساحه مارکیت خیر خواه در عقب وزارت مالیه در یک ساحه غیر پلانی و معیاری قرار دارد دریک زمین تعدادی از غرفه ها و دکان ها به شکل چوبی و فلزی ساخته شده بود که قطعاً داخل شدن قوای قطعه اطفائیه محدود ساخته بود.

مالکین دکاکین ومارکیت ها در ساحه جاده نادر پشتون می خواست خیمه اعتراضیه برپا نماید که وزارت امور داخله به منظور جلوگیری از مشکلات بیشتر در ساحه مانع آن شد.

گفتنیست این مارکیت ها قدامت چندین ساله دارند و تدابیر ایمنی به ویژه جلوگیری از آتش سوزی در آن صورت نگرفته است. در کنار مارکیت بزرگ عمده و پرچون فروشی وسایل الکترونیک خیر خواه مارکیت اتفاق، زرنگار، کابل وصدیق عمر با دهها مغازه دیگر در آتش سوزی کاملاً متضرر شده اند. 

 حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید