روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جوانان درننگرهار، پلچک های تخریب شده را بازسازی کردند

جوانان ننگرهاری آستین برزدند و چندین پلچک تخریب شده را بازسازی کردند.
این پلچک ها درولسوالی پچیرآگام بیشتر به دلیل بمب گذاری های طالبان تخریب شده بود و این امرباعث کندی در روند ترافیک شده بود.
به اساس گزارش ها، جوانان ازپول شخصی خود مواد ساختمانی خریدند و این پلچک ها را بازسازی کردند.
وزارت فواید عامه درخبرنامه یی ازاین اقدام جوانان ننگرهاری ستایش کرد.
این وزارت می گوید که جاده ها، پل و پلچک ها سرمایه های ملی اند و همه شهروندان باید درنگهداری آن تلاش کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید