روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جهانیان از محرک جنگ و مخرب صلح، واضح نام ببرند

حملۀ طالبان بر شهر لشگرگاه٬نه تنها در مغایرت با توافق نامۀ دوحه است٬بل این پیام را می دهد که طالبان می خواهند از راه خشونت به قدرت برسند.
گروه طالبان روز یکشنبه گذشته٬ از سه استقامت برشهرلشکرگاه مرکز هلمند حملات گسترده را سازماندهی کردند٬آنان در اوایل پیشروی کردند و توانستند بر بخشی از ناحیۀ چهارم این شهر که محلات راهبردی است، دست یابند، مگر نیروهای دفاعی وامنیتی مستقردرهلمند٬مانع پیشروی آنان شدند٬با آن که نظامیان افغان در تحولات هلمند موضع مدافعی داشتند، اما تواستند که طالبان را زمین گیر و از منطقه برهانند ٬حوادث اخیر در هلمند نمایانگر ماجراجویی های طالبان است، نشان می دهد این گروه٬ میدان سیاست را در پلۀ ماجراجویی های مسلحانه میزان می کند وبه فکر امتیاز گیری است.
یکی از مفاد توافق نامۀ دوحه٬که به تاریخ سوم حوت سال گذشته٬میان امریکا و طالبان امضا شد٬کاهش خشونت٬عدم حملۀ طالبان بر مراکز شهرها٬واحد های اداری٬ شاهراه ها و تاسیسات عام المنفعه بود، اما سیر حوادث نمایان کرد که طالبان به این تعهد شان عمل نکرده اند٬بل می کوشند٬با میلۀ تفنگ فضای مذاکرات جاری در دوحه را متاثر کنند.
تنها لشگرگاه نیست که دچار ماجراجویی های طالبان بعد از امضای توافق نامه دوحه می شود٬این گروه٬ در جریان هشت ماه که از امضای این توافق سپری شده است٬بارها تلاش کرده است که مرکز یک شهر و یا یک واحد اداری را تصرف کنند٬باربار تحرک برای سقوط شهرهای کندز٬ غزنیو فراه٬نمایانگر تلاش طالبان برای تسلط بریک شهر و به رخ کشیدن به اصطلاح قوت نظامی شان است که همۀ این برنامه ها درپی ایستادگی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به هیچ مبدل شده است و طالبان درتلاش شان برای سقوط شهرها٬ هیچ دستآوردی نداشته اند.
اما طالبان با این ماجراجویی های شان یک مسئله را واضح کردند که نسبت به صلح باور ندارند و در هیچ تعهد شان استوار ومحکم نیستند.
تسلط برهلمند برای طالبان یک هدف راهبردی است٬تسلط براین ولایت٬ نه تنها می تواند راه٬را برای سقوط چندین ولایت دیگرهموار کند٬ بلکه این گروه از کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر هزینه های گزافی به دست می آورند، همچنان طالبان در پی ایجاد یک هستۀ دایمی در افغانستان اند که رهبران شان به سادگی به آنجا رفت وآمد داشته باشند که این موقعیت اهمیت متفاوت تری نسبت به ولایت های دیگر برای طالبان دارد.
از دید طالبان و حامیان شان، سقوط هلمند٬ آنهم در شرایط ووضعیتی که گروه های تماس دو طرف مصروف چانه زنی پیرامون تدوین کارشیوه مذاکرات اند، می تواند به اصطلاح حامیان این گروه، دولت افغانستان را در یک تنگنا و طالبان را در یک موقعیت برتر قرار دهد٬روی همین دلیل است که برای سقوط لشکرگاه برنامه ریزی شد، مگر مدافعان وطن پلان شوم دشمن و حامیان شان را به خاک یک سان کردند.
تشدید خشونت ها، جز ماجراجویی وبرتری جویی چیزی دیگرنیست و این می تواند٬انگیزۀ صلح را تضعیف کند و فرصت های کنونی صلح را از میان بردارد.
با آن که موضع وعملکرد طالبان دربرابر مردم افغانستان واضح و روشن است٬این گروه با ماجراجویی هایی نظیر حمله بر لشکرگاه و دیگر ولایت ها نشان دادند که پابند هیچ توافقی نیستند٬فراخوان مردم افغانستان و جامعه جهانی٬ مبنی بر کاهش خشونت وانفاذ آتش بس را نادیده گرفتند که ازین رو گفته می توانیم، صدا هایی که از بیرون شنیده می شود، مبنی بر اینکه «طرفین برای کاهش خشونت کار کنند و گام بردارند»
یک قضاوت غیرعادلانه است٬درحالی که محرک جنگ ومخرب صلح نمایان و شناخته شده است٬نباید دربحث کاهش خشونت و جنگ٬واژۀ طرفین به کار رود٬باید جهانیان از محرک جنگ ومخرب صلح واضح نام ببرند ودرین خصوص واقعبین باشند و نباید با آرایش واژه ها٬ طالبان راکه عامل اصلی جنگ در افغانستان اند٬برائت دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید