روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جلوگیری از مصابیت اسهالات

تعریف:اسهالات عبارت از دفع مواد غایطه بشکل ابگین با قوام نرم و مواد غایطه اضافه تر از سه مرتبه  مقدار مواد غایطه ۲۰۰الی ۳۰۰گرام و یا اضافه تر از ان تو ام با ازدیاد حرکات استداری معایی می باشد ،اسهال می تواند با وخامت محدود ویا کم و بشکل خود بخودی شفا یابد. اسهال میتواند بشکل بسیار شدید و تهدید کننده حیات تظاهر نماید  ،تقریبا ۱۰لیتر مایعات روزانه داخل دود ینوم می گردد که از این جمله یک ونیم لیتر ان توسط امعا رقیقه جذب می گردد.و قسمت زیات و باقی مانده آن را کولون ها جذب می نماید  که تنها دو صد سی سی از طریق موادغایطه اطراح می گرد، وبرای جلوگیری
از مصابیت اسهالات باید مواد
ذیل  مدنظر گرفته
شود :

  • تمام مادران باید اطفال خود را تا شش ماهگی به شیر خود تغذیه نماید
  • دست های خویش و اطفال خود را باید بعد از رفع حاجت با آب و صابون بشویید
  • قبل از صرف غذا نیز دست هاباید به اب و صابون شسته شود،و همچنان قبل از تهیه نمودن غذا نیز دست ها باید شسته شود، درین حالت تقریبا ۵۰٪ از مصابیت اسهالات جلوگیری بعمل می اید.
  • همیشه باید وقتی که به طفل شیر می دهید به عوض شیر چوشکها از قاشق یا گیلاس استفاده نمایید.
  • غذا باید همیشه تازه پخته و تازه صرف شود و ،غذا باید همیشه در جایی سرد یعنی یخچال نگهداری شود و از صرف نمودن غذا های باسی جداً جلوگیری شود.
  • غذا و ظروف غذایی باید از تماس مگس ها حشرات و دیگر حیوانات نگاه شود.
  • میوه جات ، ترکاری و سبزیجات با آب نمک ویا آب کلورین شسته شود و نیم ساعت در آن نگاه شود و بعدا خورده وصرف شود
  • آب نوشیدنی باید جوشانده ویا به افتاب و کلورونیشن تعقیم وبعدا نوشیده شود و همچنان از آب چاه های سربسته استفاده شود.
  • حفظالصحه فردی و محیطی باید مراعت شود
  • تمام اطفال باید در مقابل مرض سرخکان حتما واکسین شود

رنځورمل دوکتور عبدالخالق خلیق

ممکن است شما دوست داشته باشید