روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه برگزار شد

جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته بعد از ظهر روز دوشنبه در قصر صدارت برگزار شد.

در این جلسه، پیرامون ایجاد بخش اختصاصی عدلی و قضائی مبارزه علیه غصب زمین و املاک دولتی به حیث زیر مجموعه مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری، چگونگی دعوای مطالبه قیمت زمین های مغصوبه علیه غاصبین اولیه و چگونگی تعیین قیمت زمین های دولتی غصب شده، اجراآت ادارات مسؤل در مورد مسوده پالیسی رسیدگی به غصب زمین و املاک دولتی و عامه و مسوده مقرره استرداد زمین‌های مغصوبۀ که بالای آن سرپناه، تأسیسات تجارتی، زراعتی، مالداری و باغداری و شهرک‌ها و سایر تأسیسات اعمار گردیده است، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در جلسه دیروز کمیته، نخست موضوع ایجاد بخش اختصاصی عدلی و قضائی مبارزه علیه غصب زمین و املاک دولتی به حیث زیر مجموعه مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری توسط فرید حمیدی لوی سارنوال کشور به جلسه ارائه شد.

هدف از طرح ایجاد مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم غصب زمین و املاک دولتی، جلوگیری از تداوم غصب زمین دولتی، انسجام امور عدلی و قضایی در رسیدگی به قضایای غصب، تعقیب عدلی و قضایی مرتکبین جرایم غصب زمین، رسیدگی به قضایای جرمی و قضایای حقوق عامه مرتبط به موضوعات غصب زمین دولتی، تسریع روند استرداد زمین های دولتی و تطبیق تعهدات ملی و بین المللی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، تأمین حاکمیت قانون، حکومت داری خوب و اجرای عدالت گفته شده است.

اعضای جلسه پس از بحث همه جانبه طرح مذکور را در پرنسیپ مورد تایید قرار داد و به لوی سارنوالی هدایت داده شد که نخست یک جلسه تخنیکی با نمایندگان با صلاحیت ستره محکمه، وزارت شهرسازی و اراضی، وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و وزارت مالیه برگزار و در آن اصلاحات پیشنهادی اعضای جلسه را در طرح وارد نموده و جهت طی مراحل بعدی در نخستین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارائه کند.

در این جلسه همچنین مقررۀ رسیدگی و استرداد زمین و املاک مغصوبه دولتی و عامه نیز توسط محمد جواد پیکار وزیر شهرسازی و اراضی به جلسه ارائه شد.

این مقرره به تاسی از حکم ماده ۹۳ قانون تنظیم امور زمینداری در پنچ فصل و ۲۴ ماده تهیه شده است. هدف اساسی این طرح، تنظیم امور مربوط به رسیدگی غصب زمین و املاک دولتی و عامه، تشخیص و تثبیت زمین و املاک مغصوبه دولتی و عامه، استرداد زمین املاک مغصوبه دولتی و عامه و تامین هماهنگی ادارات ذیربط می باشد.

اعضای جلسه ضمن طرح دیدگاه های کارشناسانه خویش، فیصله کردند که هرچه زودتر مقررۀ رسیدگی و استرداد زمین و املاک مغصوبه دولتی و عامه در یک جلسه ای اختصاصی به ریاست وزیر عدلیه و با حضور وزیر شهرسازی، نمایندگان با صلاحیت اداره ارگان های محل، لوی سارنوالی، ستره محکمه و شاروالی کابل به بحث بیشتر گرفته شود تا علاوه بر درج نظریات و دیگاه های اصلاحی اعضای کمیته، دیدگاه های ادارات مربوطه نیز شامل این طرح گردد.

استاد دانش معاون رئیس جمهور در رابطه به برنامه حکومت افغانستان برای مبارزه با غصب زمین و جلوگیری از افزایش این مشکل تأکید کرد که سه سند تقنینی مرتبط به این موضوع که عبارتند از پالیسی رسیدگی به غصب زمین و املاک دولتی و عامه، مقررۀ رسیدگی واسترداد زمین و املاک مغصوبۀ دولتی و عامه و مقررۀ تنظیم امور شهرک ها، سند های تقنینی اند که با تصویب و تأیید آنها روند مبارزه با مشکل غصب زمین در مسیری درست به پیش خواهد رفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید