روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

جلسه کمیته ملی سواد آموزی برگزار شد

جلسه کمیته ملی سوادآموزی روز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر در این جلسه، ارائه گزارش از تطبیق فیصله های جلسات گذشته این کمیته، ارائه گزارش از فعالیت های سواد آموزی در وزارت دفاع اجرای حکم ریاست جمهوری در مورد انتقال مکاتب مؤسسه کمک به معارف به معینیت سواد آموزی و نیز طرح تشویقی معینیت سواد آموزی برای سوادآموزان و حامیان سوادآموزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از تلاش های وزارت معارف در مورد پیشرفت های نسبی این وزارت در خصوص نصاب درسی و کتاب های آموزشی معارف و همچنان روند استخدام معلمان و بررسی مشکلات معلمان درسطح کشور، موفقیت های این وزارت در بخش برنامه های سوادحیاتی و رضایت های نسبی مردم از این برنامه ها، ابراز خرسندی کرد و به این وزارت هدایت داد که در زمینه های یادشده تلاش های بیشتر انجام بدهد.

براساس اجندای جلسه کمیته ملی سواد آموزی، داکتر میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف از فعالیت ها و برنامه های این وزارت در راستای بهبود وضعیت معارف در کشور به جلسه گزارش داد و از حمایت های معاونت دوم رییس جمهوری از برنامه های وزارت معارف به خصوص برنامه سواد حیاتی تقدیر و سپاسگزاری کرد. 

همچنان داکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف نیز از اجراآت فیصله های جلسات گذشته کمیته ملی سواد آموزی گزارش ارائه کرد.

به گفته معین سواد آموزی تمام فیصله های جلسات گذشته کمیته ملی سواد آموزی راجع به تطبیق برنامه های سواد آموزی، از طریق نهاد های مرتبط که با معینیت سواد آموزی تفاهمنامه امضا کرده اند در حال تطبیق و پیگیری می باشد. وی با اشاره به برنامه های سواد آموزی در ولایت ها افزود که ادارات محلی در برخی از ولایات تلاش قابل توجه نداشته است که از طریق ادارات مربوطه به آنان تذکر داده شده است.

در این جلسه همچنان منیره یوسفزاده از تطبیق برنامه سوادآموزی در وزارت دفاع و میزان رشد و فراگیری سواد در میان سربازان این وزارت به جلسه گزارش ارائه کرد و بر توجه و ضرورت خاص در این مورد تأکید کرد. جلسه برای پیگیری بیشتر موضوع فیصله کرد که وزارت امور داخله، وزارت دفاع و معینیت سواد آموزی وزارتمعارف در یک جلسه مشترک تطبیق تفاهمنامه های امضا شدۀ این دو وزارت خانه را با معینیت سواد آموزی وزارت معارف مورد بررسی قرار بدهند. همچنین جلسه کمیتهملی سواد آموزی در خصوص بررسی تطبیق تفاهمنامه یی که امضا شده است میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و معینیت سواد آموزی وزارت معارف هدایت دادکه معینیت های هردو وزارت یک بار دیگر آن تفاهمنامه را مورد بررسی مجدد قرار بدهند.

در جلسه کمیته ملی سواد آموزی در مورد اجرای حکم ریاست جمهوری در پیرامون انتقال مکاتب مؤسسه کمک به معارف به معینیت سواد آموزی بحث صورت گرفت.

به گفته معین سواد آموزی وزارت معارف، این وزارت برای راه اندازی و مدیریت سواد آموزی بزرگسالان، در پیشنهادی از ریاست جمهوری ایجاد” ریاست تعلیمات بزرگسالان” را درخواست کرده است که ریاست جمهوری در حکم شماره ۱۵۱۸ ایجاد بخش آموزش بزرگ سالان را در چارچوب تشکیلات معینیت سواد آموزی منظورکرده است و در مسوولیت گیری مکاتب کمک به معارف افغانستان و تطبیق آن از طریق معینیت سواد آموزی وزارت معارف از سال ۱۳۹۸ هدایت داده است. معین سواد آموزی وزارت معارف گفت که این وزارت در خصوص تطبیق این حکم ریاست جمهوری، هم در سطح مرکز و هم ولایت ها اقدامات لازم انجام داده است. وی افزود که مطابق حکم ریاست جمهوری برای آن عده از زنان بزرگسال که از تعلیم بازمانده اند، از آغاز سال جاری برنامه های سواد آموزی شان از طریق معینیت سواد آموزی وزارت معارف بهپیش برده می شود. در این جلسه همچنان راهکارتشویقی معینیت سواد آموزی برای سواد آموزان و حامیان بخش سواد آموزی در جلسه ارائه شد که پس از بحث و بررسی مورد تأیید قرارگرفت. مطابق این راهکارتشویقی، برای سوادآموزان موفق و حامیان  سوادآموزی،  در مرکز و ولایت ها تشویق های مشخصی در نظر گرفته شده است.  در جلسه کمیته ملی سواد آموزی همچنان  فیصله شد که نهادهای دولتی و غیردولتی که در پیشبرد فعالیت های سوادآموزی مؤثراند، در جلسه های کمیته ولایتی و ولسوالی سوادآموزی می توانند به عنوان عضو اشتراک کنند تا از پیشنهادها و نظرات آنان استفاده بهتر صورت بگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید