روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد
جلسه کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس این کمیته بعد از ظهر یکشنبه در قصر صدارت عظمی‌ برگزار شد.
در این جلسه، طرح قانون بیمه و طرح مقرره تنظیم امور نشانه‌های جغرافیایی محل تولید، مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا چگونگی تهیه، تنظیم و ضرورت طرح قانون بیمه از سوی وزارت عدلیه ارایه شد. بر اساس گزارش نماینده وزارت عدلیه، این طرح قانون به هدف تنظیم امور مربوط به صنعت و سکتور بیمه، فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق بیمه شوندگان، انکشاف، توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در سکتور بیمه، ترویج و نهادینه ساختن صنعت بیمه، فراهم آوری زمینه رقابت سالم میان فعالین بیمه و فراهم نمودن زمینه نظارت از فعالیت‌های فعالین بیمه تهیه و ترتیب شده است.
پس از گزارش وزارت عدلیه، اعضای کمیته قوانین در مورد اهداف، اصطلاحات، ساحه تطبیق، صلاحیت‌های اداره، استقلال اداره بیمه به عنوان یک واحد بودجوی مستقل و یا این که همچنان زیر نظر وزارت مالیه باقی بماند، به صورت مفصل بحث و تبادل نظر کردند.
استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت ما در عرصه صنعت بیمه پیشرفت نداشته ایم و این مورد نیازمند بررسی و تحقیقات بیشتر است. وی گفت که قانون فعلی بیمه به لحاظ محتوایی خوب تهیه شده و اما تصریح کرد که باید به نهادهای اکادمیک و به خصوص وزارت تحصیلات عالی توصیه شود که در باره قانون محتوای آنها، تحقیقات و بررسی‌های علمی‌بیشتر انجام شود و در پوهنحی‌های حقوق تدریس شود.
معاون دوم رئیس جمهور گفت که قانون بیمه از نظر شریعت مشکل ندارد و فقها در مورد آن فتوا داده اند و تنها در مصادیق و نحوه قرارداد بیمه سؤالاتی مطرح است و امروز تمام کشورهای اسلامی‌دارای قانون بیمه است و بیمه تبدیل به یک نهاد بزرگ صنعتی و تجارتی شده است.
طرح قانون بیمه پس از بحث تفصیلی مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفت و فیصله شد که یک کمیته خاص زیر نظر وزارت عدلیه با حضور نمایندگان ستره محکمه، وزارت امور مالیه، وزارت حج، ارشاد و اوقاف، دفتر شورای امنیت ملی، وزارت صنعت و تجارت، اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری و نمایندگان شرکت‌های خصوصی بیمه بار دیگر طرح قانون بیمه را بررسی کرده و موارد پیشنهادی که از سوی کمیته قوانین مطرح شده است، در آن درج نمایند.
همچنین در این جلسه فیصله شد که یک گزارش از جزئیات و نظرات اعضای کمیته قوانین در باره مستقل بودن و یا نبودن اداره بیمه تهیه و به جلسه کابینه ارایه گردد و کابینه در این مورد تصمیم لازم اتخاذ کند.
همچنین در جلسه، طرح مقرره تنظیم امور نشانه‌های جغرافیایی محل تولید از سوی وزارت عدلیه ارایه و مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش نماینده وزارت عدلیه، این طرح مقرره به هدف تنظیم امور ثبت نشانه‌های جغرافیایی محل تولید داخلی و خارجی، تنظیم امور حمایت و مدیریت نشانه‌های جغرافیایی محل تولید، تنظیم امور حمایت حقوق مالکیت معنوی تولید کنند گان و مستهلکین تولیدات نشانه‌های جغرافیایی محل تولید، طرز ارائه در خواست ثبت نشانه‌های جغرافیایی محل تولید، تنظیم امور ارزیابی در خواست ثبت نشانه‌های جغرافیایی محل تولید و اتخاد تصمیم در زمینه و فراهم نمودن زمینه رسیدگی اعتراضات در مورد نشانه‌های جغرافیایی محل تولید تهیه و ترتیب شده است.
اعضای جلسه در باره اهداف، اصطلاحات، وظایف و صلاحیت‌ها، ارزیابی ثبت تثبیت نشانه‌های جغرافیایی محل تولید و دیگر موارد بحث و تبادل نظر کردند.
این طرح مقرره تنظیم امور نشانه‌های جغرافیایی محل تولید از سوی کمیته قوانین مورد تأئید قرار گرفت و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که جهت طی مراحل طرح مقرره اقدامات لازم را انجام دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید