روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جلسه کمیته یی تحقق حکم رئیس جمهور

به منظور تحقق حکم شماره ۹۰۵ رئیس جمهور کمیته یی مبنی بر تعین اعضای کمیسیون حقوق بشر روزچهارشنبه جلسه کرد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، به منظور تحقق حکم شماره ۹۰۵  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تشخیص و تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، کمیته مندرج ماده سوم این حکم تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه و عضویت لوی څارنوال ، وزیر عدلیه ، وزیر امور زنان ، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ورئیس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی در مقر ستره محکمه تشکیل جلسه داد. درجلسه روی مسوده طرز العمل مندرج فقره یک ماده سوم حکم مقام عالی ریاست جمهوری درمورد شرایط وویژه گی های نامزد ها برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طرح ان ازجانب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحیث سکرتریت کمیته اماده شده و قبلاً به اختیار اعضاء گذاشته شده بود ، بحث و غور همه جانبه صورت گرفته و با اضافه نظریات و ملاحظات اعضای حاضر ، مورد تصویب قرارگرفت.

قرار است متکی به احکام این طرز العمل روند گزینش نامزد ها برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اغاز و بعداز طی مراتب لازم قا نونی اقدامات بعدی درزمینه بعمل اید.

ممکن است شما دوست داشته باشید