روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

توقع و انتظار مردم از نمایندگان منتخب شان در خانه ملت

زمان تعطیلی زمستانی اعضای شورای ملی که در حقیقت امر فرصت دید و باز دید وکیلان شورای ملی که نمایندگان مردم در خانه ملت اند با مؤکلان شان گفته می شود پایان یافت و سال دوم دوره هفدهم تقنینی شورای ملی طی مراسم و جلسه خاصی به عنوان روز آغاز کار نمایندگان مردم با بیانیه رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی گشایش یافت.

رئیس جمهور کشور در آغاز کلام از حمایت دستاورد های سال گذشته شورای ملی تذکار به عمل آورد و برتأمین امنیت و صلح در افغانستان به عنوان عمده ترین نیاز کنونی مردم کشور تأکید نمود و گسترش صلح را به حیث یک هدف اساسی دانست و یاد آور شد که این هدف مقدس از راه ریختاندن خون مردم بیگناه کشور بدست آمده نمی تواند، بلکه از راه تفاهم و مذاکرات بین الافغانی امکان پذیر است که باید به زودی آغاز گردد. مردم تشنه به صلح کشور ما نیز تأمین صلح و آرامش در کشور را از جمله راهکار های مناسب و نهایت عمده نمایندگان شان در همآهنگی با دولت و نهاد های سیاسی و اجتماعی و انمود می سازند و تأکید دارند که نمایندگان منتخب شان در خانه ملت باید تمام تلاش و توانمندی فکری و جسمی شان را در پروسه فعالیت های قانون گذاری و طرح هایی که می تواند در زمینه سازی تأمین صلح در کشور ممد واقع گردد به خرج دهند و با درنظر داشت طرح هایی که در لابلای موادات قوانین از طریق دولت به شورای ملی ارائه می گردد، مشوره و تصمیم شان برای مسئولان حکومت وحدت ملی فقط جستجوی راهکار هایی باشد که راه رسیدن به صلح وثبات را از طریق مذاکرات بین الافغانی هرچه زودتر کوتاه سازد. تا بستر جنگ از کشور ما برچیده شود و بعد ازین مردم در فضای صلح وآرامش به زندگی شان ادامه دهند.

قابل تذکار است که در مرحله اول یگانه آرزوی مردم ما از نمایندگان شان در خانه ملت آنست که اعضای شورای ملی توجه زیادتر شان را در تأمین امنیت با صلح سراسری که می تواند زندگی مردم را بهبود بخشد و راهکار های سازنده به خاطر دستیابی به صلح وقطع جنگ برای آبادانی مناطق ویران شده کشور و گسترش عرصه های اقتصادی را مساعد سازد برتلاشهای شان فزونی بخشند. نباید فرصت گرانبهای خویش را روی مسایل امتیازات و دستیابی افراد آشنا به چوکی ها و مقام ضایع سازند. مردم تقاضا دارند تا نمایندگان شان درد مردم و اندوه ناشی از جنگ را در جلسات فوق العاده و نوبتی شورای ملی و کمیسیون های مربوط مورد بحث و بررسی قرار دهند و توجه حکومت را به راه حل و مداوای درد جانگاه بدامنی ها و مشکلات اقتصادی که سبب افزایش گدایان در جاده ها  وبازار های شهر کابل و شهرهای ولایات گردیده است معطوف سازند و برای رفع این معضل برای حکومت مشوره های سودمندی توأم باراهکار های سازنده ارائه کنند.

مردم کشور ما از نمایندگان شان که بازحمت و قبول هرنوع خطر به خاطر انتخاب شان به عنوان نماینده در خانه ملت رأی خود را به آنان به عنوان امانت سپرده اند، با درنظرداشت تعهداتی که در پروسه انتخابات وکمپاین های قبل از راه یافتن به خانه ملت برای مؤکلان خویش سپرده بودند یک بار مروری داشته باشند و فرصت پر ارزش خود را وقف وخدمتگزاری برای مردم خود سازند و با حضور دایمی نصاب جلسات را تکمیل نموده نگذارند که تصویب قوانین زمانگیر شده روز ها معطل قرار گیرد، به ویژه قوانین سازنده و فیصله هایی که می تواند بربهبودی زندگی مردم و آبادانی کشور اثر گذار باشد توجه زیادتر مبذول نمایند.

اما در مجموع آنچه که توقع و انتظار مردم از نمایندگان شان در سال دوم دوره هفدهم درخانه ملت است، فقط پررنگ بودن تلاشهای نمایندگان برای تأمین صلح، ایجاد شغل برای جوانان از مجرای قانونی و از طریق مسئولان نهادهای دولتی هنگام بررسی اسناد و تصویب قوانین و مقرراتی که از طریق دولت به شورای عالی محول و ارسال می گردد و از همه مهمتر تسریع بخشیدن پروسه مذاکرات بین الافغانی با گروه طالبان که به عنوان یگانه راهکار قطع جنگ و تأمین امنیت در کشور گفته می شود می باشد و باید توجه همه جانبه معطوف گردد.  انتظار می رو دکه این توقع و تقاضای مردم در افکار و عملکرد نمایندگان مردم در خانه ملت متبلور گردد و مردم را در هنگام جلسات عمومی و جلسات کمیسیون ها از یادنبرند و آرزوی آنان را به یأس و ناامیدی مبدل نسازند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید