روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

توجه به معارف از وظایف مهم ومشترک  دولت ها و مردم است

روزبه

بخش دوم 

همان طوریکه مردم افغانستان در سایر عرصه های زندگی رنج می برند وبا چالش های مواجه هستند ، در عرصه معارف که بخش نهایت مهم وحیاتی جامعه ما می باشد ، نیزبا مشکلات وچالش هایی مواجه می باشند که این مشکلات درگزارش اخیر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد( یونسف ) نیز انعکاس یافته است.

درین گزارش آمده که در جریان سال ۲۰۱۸ م (( حملات هدفمند )) به مکاتب افغانستان ،نسبت به سال ۲۰۱۷ م سه برابر افزایش یافته است.

در گزارش تذکر داده شده که در سال ۲۰۱۸ م  (۱۹۲ ) حمله بالای مکاتب کشور ما انجام گردیده که در سال ۲۰۱۷ م به تعداد (۶۸ ) حمله تروریستی بالای مکاتب کشور صورت گرفته است که این حملات تروریستی پیامد های ناگواری را درپی داشته است.

مسئول اجرائیوی اداره یونسف می گوید :

(( آموزش در افغانستان در معرض آتش جنگ قرار دارد . حملات بی معنی به مکتب ها ، کشتن ، زخمی ساختن ، ربودن آموزگاران و نیز تهدیدات علیه آموزش وپرورش ، امید ها و آرزوهای نسلی از کودکان در افغانستان را نابود می سازد.))

درین گزارش یونسف آمده که باالاثر (( ادامه جنگ و بدتر شدن وضیعت امنیتی )) در کشور ، تا پایان سال ۲۰۱۸ م بیش از(۱۰۰۰ ) مکتب در کشور مسدود شده که با مسدود شدن این مکاتب ، نیم ملیون کودک از رفتن به مکاتب وآموزش وپرورش محروم مانده اند.

اگرچه وزارت معارف در بخش بازگشائی مکاتب تلاش های زیاد نموده ولی تا حال به تعداد (۴۰۰ ) باب مکتب به نسبت موجودیت تهدیدات امنیتی مسدود باقی مانده وشماری از کودکان کشور از آموزش وپرورش محروم گردیده اند.

ادامه نا امنی ها وبدتر شدن وضیعت امنیتی در شماری از ولایات کشور و افزایش حملات بر مکاتب باعث گردیده که دها هزار کودک از رفتن به مکاتب وآ موزش وپرورش بدور مانده اند.

آمار وارقام نشان می دهد که ( ۷ ،۳) سه ملیون وهفت صد هزار کودک که آینده سازان میهن می باشند ، در سراسر کشور به دلیل ادامه ناامنی ها از آموزش وپرورش ورفتن به مکتب بازمانده اند و عدم دسترسی آنها به مکتب وپروسه تعلیم وتربیه ، آینده کشور ما را با چه مشکلات روبرو خواهد ساخت واین رقم چه دشواری های بزرگ را با خود حمل خواهد نمود؟

درکنار ادامه ناامنی ها ، فقر اقتصادی ، بی سرپرستی خانواده ها ، مهاجرت ها وبیجا شدن ها وسایر عوامل ، باعث گردیده تا شمار قابل ملاحظه ای از کودکان کشور از حقوق وآزادی های شان مبنی بردسترسی آنها به معارف نتوانند استفاده نمایند وبدون آموزش وپرورش بار آیند ونتوانند نقش موثری را در راه ترقی وپیشرفت فردای کشور ایفا نمایند.

همان طوریکه در گذشته ها  دولت ها ، وزارت معارف و مردم مسئولیت داشته اند تا نسبت به آموزش وپرورش سالم فرزندان کشور توجه لازم نمایند ، امروز وفردا هم این مسئولیت با حجم بیشتر ومتناسب به شرایط ، متوجه دولت ومردم کشور ما بوده که برای انجام موفقانه وهدفمند آن ، برنامه های مشخص وموثر را طرح و برای تحقق آنها تلاش های زیادی را  انجام خواهند داد.

ما باور کامل داریم که وزارت معارف در همکاری نزدیک با مردم ، بازهم به منظور بازگشایی مکاتب مسدود مانده ، تلاش  خواهند نمود  واین تلاش ها را با شوراهای علما وروحانیون ولایات شخصیت  های اجتماعی ، ملی ، بزرگان اقوام ، نمایندگان شوراهای ولایتی ونمایندگان مردم درپارلمان کشور وسایر افراد تاثیر گذار در محلات ، هماهنگ خواهند نمود وزمینه های لازم را برای کودکان که با مسدود شدن مکاتب از آموزش وپرورش محروم گردیده ، مساعد خواهند کرد.

(( محو کامل بیسوادی از طریق ایجاد مکاتب سواد حیاتی و متمم وبسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع وسراسری بمنظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی ، مبارزه در جهت تربیت سالم جوانان وکودکان کشور( اعم از دختران وپسران ) ، به خصوص بازماندگان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی وتحصیلی  تعلیمات متوسط اجباری ، تعمیم مکاتب حرفوی ، کورس های قصیرالمدت آموزش حرفه ، بهبود شرایط تعلیم وتحصیل وفراهم آوری مصروفیت های سالم فکری وزمینه های ورزشی برای آنان وپشتیبانی از رشد زبانهای ساکنان این سرزمین وحق اموزش به زبانهای مادری برای نوجوانان وجوانان کشور )) از نیازمندی های کشور ما در بخش آموزش وپرورش به شمار می رود که مستلزم توجه دوامدار دولت ها ، نهاد های مسئول این عرصه با همکاری دوامدار مردم شریف افغانستان، می باشد.

حل مشکلات مکاتب کشور که فاقد تعمیر ، فاقد احاطه ، فاقد کتب جدید ولوازم درسی ، فاقد معلمین مسلکی ، فاقد برق ، فاقد آب آشامیدنی صحی ، فاقد کلینیک صحی ، فاقد کتابخانه و فاقد تکنالوژی معلوماتی می باشند، ایجاب می نماید تا رسیدگی به این مسایل در صدر وظایف ارگانهای مسئول کشور قرار داشته باشند. مسئله ای  ارتقای کیفیت آموزش وپرورش در کشور از مسایل بسیار مهم وحیاتی  دیگر بوده که در جریان تعلیم وتربیه کودکان وجوانان کشور ما نسبت به آن ، در تمام شرایط قابل توجه بزرگ مسئولین این بخش خواهد بود که ارتقای کیفیت آموزش وپرورش در کنار کمیت ، از مسایل مهم واساسی درین پروسه مد نظر  مسئولین ودست اندرکاران این عرصه قرار خواهد داشت. حل نیازمندی ها وخواست های قانونی معلمین مانند اجرای بموقع حقوق وامتیازات ، توزیع نمرات رهایشی ، ایجاد شهرک های رهایشی ، تقویت بنیه مالی صندوق معلم واجرای قرضه ها برای معلمین با اقساط لازم از مسایلی هستند که وزارت معارف وارگان های مسئول نسبت به آنها توجه دوامدار خواهند نمود ومساعی لازم در مورد به عمل خواهند آورد.

اداره یونیسف در پایان گزارش ، به استقبال از تدویر سومین نشست جهانی تحت عنوان : (( محافظت از مکتب ها )) از تمام طرفهای درگیر ودر حال منازعه ها تقاضا نموده تا (( از حمله بر مکتب ها ومراکز آموزشی خود داری نموده واز کودکان ومراکز آموزشی محافظت نمایند.)) اکنون زمان آن فرا رسیده تا دولت ، وزارت معارف ومردم دست بدست هم داده ، آموزش وپرورش افغانستان را یاری  رسانیده ، امید ها وآرزوهای نسلی از کودکان امروز را که آینده سازان کشور ما هستند ، در راه آموزش وپرورش ورشد معارف متوازن در افغانستان ، حمایت نموده واز حملات بر مکاتب با تمام امکانات جلوگیری به عمل آمده ، از مسدود شدن مکاتب  جلوگیری نموده و در امربازگشائی مکاتب مسدود شده ، در همکاری همه جانبه با نهاد ها و افراد تاثیر گذار تلاش نمود . زیرا توجه به معارف کشور از وظایف مهم ومشترک دولت ها، وزارت معارف ومردم به شمار می رود که باید با موفقیت انجام شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید