روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تراومای انال رکتل ویا ترضیضات مقعدی 

عبارت از حادثه جراحی است که توسط عوامل مختلف به وجود می آید عبارت اند از: اسهالات شدید، قبضیت های شدید که این ها می تواند باعث تراما و تخریش حتی تخریب کانال انال شوند خود ترامای انو رکتل عبارت از ترضیض یا تراومای خود کانال انل و انساج محیط آن می باشد

جروحات انو رکتل ساده جراحی که در قسمت انوس یا رکتل صورت می گیرد در حالت های عادی می تواند توسط شستشو تداوی شود در قسمت که جروحات جدی باشد یا فیشر وسیع باشد باید طرف بالا قسمت کولون کلوستومی شود تا قسمت پایین پاک باشد و پانسمان شده و زیر مراقبت باشد بنابر این جروحات انو رکتل توسط متخصیصین جراحی بطنی باید به شدت زیر معاینه آورده شود شستشوی روزمره بلاخره مراقبت کلوستومی و یک تداوی باالخاصه ضرورت دارد.

اختلاطات جروحات انو رکتل در حالات حاد عبارت از شاک است کسانی که از ارتفاع سقوط میکند که کسر حوصله دارند واقع میشود که منجر به شاک میشود که تخریش جدار مثانه جروحات بولی و تناسلی عفونت بلاخره سیپس بوجود می آید در صورتیکه در ابتدا مراحل جروحات شدید مطالعه و تداوی صورت نگیرد منجر به اخلاطات مانند عدم کفایه معصره و یا عدم کنترول مواد غایطه میشود درست به وقت شفاخانه مراجعه شود و توسط متخصص جراحی بطنی و انو رکتل معاینه شود و تصمیم باالخاصه برایش گرفته شود .

جلوگیری از تراومای انو رکتل :

۱: جلوگیری از حادثات مراقبتی یعنی در قسمت خلف یا مقعد به شدت صورت نگیرد .

۲: حالاتی که اصطکاک مواجع می شویم مثلا لشم بودن سطح تشناب که باعث سقوط ارتفاع می شود یا لغزیدن بالای سرین .

۳: در حادثات که سقوط های آنی می باشد در جای که مخرش و تخریش گذار است باید دوری صورت گیرد.

اسباب بیرونی عبارت از سقوط از ارتفاع، جروحات جنگی، جروحات انفجاری، افتادن با قسمت سرین، مواجه شدن با اجسام اجنبی، مقاربت نامتوازن یعنی وقتی به شدت صورت میگیرد تجاوز های جنسی به شکل وحشیانه این عوامل اسباب تراومای انو رکتل است .

ترتیب کننده: رنحورمل دوکتور محمد سالم “صادق”

ترینر متخصص جراحی عمومی شفاخانه استقلال کابل

 

ممکن است شما دوست داشته باشید