روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

تجدید تعهد ناتو مبنی بر حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان

– حمایت قاطع ازادامه فعالیت های ماموریت حمایت قاطع درافغانستان. – حمایت کامل ازقوای مسلح افغانستان.- تقویت وتجهیزقوای مسلح.- افزایش نیروهای ویژه تقویت قوای هوایی افغانستان وحمایت مالی ازقوای مسلح افغانستان تاسال۲۰۲۴ میلادی. حمایت ازستراتیژی افغانستان وجنوب آسیا رئیس جمهورترامپ. قدردانی ازقربانی های قوای مسلح افغانستان ونیروهای ائتلاف درافغانستان . تأکید روی برگزاری یک انتخابات شفاف عادلانه وبااعتبار. حمایت ازتلاش هابرای برقراری صلح به رهبری ومالکیت افغانها.  تأکیدبرپایان بخشیدن به پناگاها های دهشت افگنان وحمایت منطقوی ازبرقراری صلح وثبات درافغانستان. تقاضاازپاکستان تاباروندصلح وثبات درافغانستان همکاری نماید. تأکیدبرمبارزه بافسادواصلاحات درافغانستان وافزایش سهم گیری افغانستان دربودجه قوای مسلح کشور. – تأکیدبرپاسداری ازحقوق زنان وحضورفعال آنان درحکومت وساختارهای نظام . ادامه کمک های جهانی برای رشد وتوسعه افغانستان. نشست سران ناتوباحمایت ازافغانستان وپیام روشن وواضح به طالبان وتروریستان وکشورهای منطقه که این سازمان وهمپیمانان آن تابرقراری صلح وثبات درافغانستان می ماندوبه حمایت های خودادامه می دهد. آنان تأکید کردندکه هرگزاجازه نمی دهندافغانستان یک باردیگر به مرکزدهشت افگنان تبدیل گردد.  دراین نشست روی مسایل صلح افغانستان وحمایت مالی ونظامی ازنیروهای امنیتی کشورپس ازسال۲۰۲۰ بحث گردید. درین نشست روی پیشنهادوابتکارصلح رئیس جمهورافغانستان بحث شده تأکید گردیدکه یک راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان نیزجستجو گردد. سران  کشورهای کمککننده در شهر بروکسل، برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان تعهدات جدیدی ارائه کردند. این درحالیست که دو سال واندی قبل نشست سران کشورهای جهان به سطح روسای جمهور کشورهای دوست افغانستان به شمول کشورهای عضو ناتو در وارسا پایتخت پولندوهمچنین نشست دیگری بعدآن دربروکسل بااشتراک وزیران خارجه کشورهای کمک کننده به افغانستان  برگزارگردید.  در آن نشست ها تجدید تعهدات برای تداوم کمکها به قوای امنیتی افغانستان تاسال ۲۰۲۰ میلادی صورت گرفت. قابل یادآوریست که حکومت وحدت ملی در نشست «سام» تعهداتی به جامعه جهانی داده بود که در راستای از بین بردن فساد اداری، حمایت از حقوق زنان، ایجاد شرایط مناسب برای سکتور خصوصی و جلب سرمایه گذاری های خارجی در عرصههای مختلف، بهبود وضعیت کاریابی، فقرزدایی، موثر ساختن سیستم بانکداری و طرح و اجرای برنامههای خودکفایی تلاش جدی خواهد کرد. تسریع روند اصلاحات انتخاباتی، خارج ساختن ادارات دولتی از حالت سرپرستی، اجرای طرحی برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان، تصویب قانونی بهمنظور حمایت از کودکان، نهاییسازی بودجه انکشافی ولایات و ولسوالیها و دادن استقلالیت به ادارات محلی در مصرف بودجه و اصلاحات بهتر در نهادهای عدلی و قضایی از جمله تعهدات دولت افغانستان به جامعه جهانی بود.جامعه جهانی پس از نشست اخیر «سام» در کابل، خود را برای ادامه ای کمکهایشان به نیروهای امنیتی وپروسه های اقتصادی  افغانستان آماده کردند. جامعه جهانی متعهد شد تا به کمکهای خود به افغانستان ادامه بدهد.  نشست بروکسل برای گردآوری کمکها درخصوص تقویت وارتقای ظرفیت نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان یک فرصت خوبی به شمارمی آید،زیرا این نشست مسبب جلب حمایت جدی جامعه جهانی و منطقوی برای کشورما گردید.

تلاش حکومت وحدت ملی درانجام تعهدات به جامعه جهانی وخاطرنشان ساختن منابع تمویل وتجهیز گروه های تروریستی به جامعه جهانی توانسته است توجه کشورهای منطقه را درین راستا جلب نماید. این درحالیست که  اتحادیه اروپا به برخی از دستاورد ها در افغانستان اشاره میکند و آن را برای این کشور مهم میداند، اما در کنار آن به تلاشهای حکومت وحدت ملی در بخشهای مختلف و ادامه کمکهای دراز مدت جهان به این کشور تأکید میورزد.

 این اتحادیه میگوید حکومت افغانستان باید برای به دست آوردن این کمکها، مبارزه با فساد اداری را جدی بگیرد و اصلاحات لازم را در همه بخشها به میان آورد.دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تأکید می‎نماید که این سازمان بر چالشهای امنیتی در افغانستان واقف است و همزمان بر تواناییهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز اعتماد دارد. وی می گوید: ما میدانیم که افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو است و این را هم میدانیم که سربازان افغان شجاعانه و مسلکی با این تهدیدها مقابله میکنند. از همین لحاظ تصمیم بر این شد تا ماموریت حمایت قاطع را فراتر از سال ۲۰۲۰ ادامه بدهیم. وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان ناتودرجلسات قبلی، بر حمایت سیاسی وفرستادن نیروهای نظامی درقالب حمایت قاطع درامرمشوره دهی وتعلیمات نظامی به نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان تعهدکردند.

افغانستان درحالی درین نشست  اشتراک  کردکه  قبل از این، این کشور توانسته بود همکاریهای جهان را برای تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان که در نشست وارسا برگزار شد، به دست آورد. کشورهای جهان در آن نشست به حکومت افغانستان تعهد کردند که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۰ میلیارد دالر را برای تمویل نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهند کرد. مقامات افغان اعزام چند هزار عسکر اضافی ناتو به این کشور را، که درنشست قبلی وزرای دفاع سازمان ناتو دربروکسل فیصله شده بود مورد استقبال قرار دادند. اعزام این عساکر ناتو به کشور نمایانگر این واقعیت است که مبارزه علیه تروریزم در افغانستان، جدی تر می‌شود.

 تصمیم اخیر نشست سران ناتو در رابطه به تداوم حمایت از مردم و حکومت افغانستان در امر مبارزه با تروریزم جهانى، یک بار دیگر اراده جدى متحدین بین‌المللى
 افغانستان را درقبال مبارزه باتروریزم به نمایش گذاشت. تجهیز و اکمال نیروهای هوایی کشورتوسط متحدین جهانی باعث بلند رفتن ظرفیت ترانسپورتى و موثریت حمایت هوائى از نیروهاى زمینى افغان که در حال جنگ اند می گردد. آموزش کادرهاى رهبرى نیروهاى امنیتى و دفاعى کشورتوسط نیروهای حمایت قاطع، نمایانگر این واقعیت است که مبارزه بر علیه تروریزم در افغانستان باحمایت جامعه جهانی واردمرحله جدی ‌تری گردیده است. این یک حقیقت انکارناپذیراست که جنگ جاری درکشور، برمردم ما تحمیل شده است. این جنگ، جنگ استخبارات منطقه حتا جهانی محسوب می گردد . برجامعه جهانی لازم است تا به هرشکل ممکن، جنگ دراین کشور را  پایان بخشند. جامعه جهانی، درکنار اعزام عساکر تازه نفس به افغانستان، باید بالای حلقات استخباراتی منطقه فشار وارد نماید تا آنان از حمایت تروریستان دست بردارند. جامعه جهانی باید  برای تجهیز و تقویت نیروهای هوایی وزمینی کشور آنگونه که لازم است سرمایه گذاری نماید. امیدواریم  جامعه جهانی این بارصادقانه درپی شکست تروریزم برآمده ونیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را آن طوری که لازم شرایط فعلی است، تمویل وتجهیزنمایند. ازجانب دیگر روی مسایل سیاسی افغانستان تلاش نموده یک راه حلی  برای جنگ درافغانستان  جستجوگردد.

نوشته: د-م

ممکن است شما دوست داشته باشید