روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تبدیل شدن افغانستان به چهار راه آسیا زمینه را برای رشد و شگوفایی این سرزمین فراهم می سازد

تبدیل شدن افغانستان به چهار راه آسیا می تواند یک آیندۀ روشن را برای مردم این سرزمین ترسیم کند، در صورتی که افغانستان بتواند به چهار راه ترانزیتی میان کشورهای آسیای جنوبی ، میانه، غربی، شرقی  تبدیل شود این کشور می تواند درآمد خوبی را بدست آرد و سیرصعودی را در بخش توسعه ای اقتصادی داشته باشد. ازطرف دیگر، این می تواند زمینه را برای زارعین ، باغداران افغان مساعد سازد تا آنها بتوانند فراورده های خویش را از این طریق دروقت مناسب آن به بازارهای جهانی عرضه داشته ازفروش آن پول هنگفتی بدست آرند. همین گونه، ایجاد چنین فرصتی می تواند زمینه را برای سرمایه گذاری روی صنایع داخلی در افغانستان مساعد سازد و سرمایه داران داخلی وخارجی تشویق خواهند شد در بخش های مختلف صنایع در این کشور سرمایه گذاری نموده و تولیدات خویش را از این طریق به خارج از کشور صادر نمایند و به این ترتیب افغانستان خواهد توانست از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی تبدیل شود. گذشته از این ، تبدیل شدن افغانستان به چهار راه ترانزیتی منطقه می تواند به نفع کشور های منطقه نیز باشد و کشورهای منطقه از این طریق خواهند توانست تولیدات خویش را به بازار های جهانی ارسال نموده و در آمدی خوبی را کسب نمایند. با تبدیل شدن افغانستان به چهار راه ترانزیتی منطقه منافع کشور ها باهم گره خواهد خورد و این می تواند باعث تقویت بیشتر ثبات و امنیت در افغانستان و کشورهای منطقه گردد. از طرف دیگر ، با مساعد شدن زمینه برای سرمایه گذاری در داخل کشور گلیم فقر از این کشور برچیده خواهد شد و نرخ بیکاری پائین خواهد آمد و برای بسیاری از باشندگان این سرزمین زمینه کار در داخل کشور مساعد خواهد شد. آگاهان امور براین باور اند در صورتی که افغانستان بتواند از این فرصت بدست آمده ، در جهت رشد و انکشاف زیربنای اقتصادی خویش استفادۀ درست نماید با گذشت زمان خواهد توانست از نظر اقتصادی به خود کفایی دست یابد. هرچند گفته می شود که در گذشته نیز فرصت های زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی این کشور مساعد گردیده بود؛ اما به دلیل عدم مدیریت درست ، حیف و میل شدن کمک های جهانی، این کشور نتوانست از این کمک ها در ساختن زیربنای اقتصاد خویش استفاده نماید و به خود کفایی دست یابد. حالا که این فرصت مساعد گردیده است  زمام داران امور هرچه زودتر دست و آستین برزده و در این کار مهم و سرنوشت ساز شریک شده و زمینه را برای رشد تولیدات و صنایع داخلی مساعد سازند. هرچند گفته می شود در افغانستان تمام شرایط به گونه یی که سرمایه گذاران می خواهند برای سرمایه گذاری مساعد است و سرمایه گذاران می توانند در بخش های زراعت ، معادن  پروژه های آبی سرمایه گذاری نمایند. اما با آن هم چالش های نا امنی و موجودیت فساد در درون نهادهای دولتی سبب گردیده است که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این کشور چندان علاقمندی نشان ندهند. بنابراین ، برای این که دولت بتواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در این کشور بیشتر تشویق نماید ، لازم است که در گام نخست تلاش ورزد تا مشکل نا امنی را حل نموده و همین گونه گلیم فساد را از درون نظام برچیند. متأسفانه هنوز هم این دو مانع از سر راه سرمایه گذاران برچیده نشده است، جای دارد گفته شود تا زمانی که فساد از درون نظام زدوده نشود ، دست یابی به مؤفقیت کار مشکل خواهد بود. بنابراین ، در گام نخست حکومت باید تلاش ورزد تا فساد را از درون نهاد های دولتی به ویژه گمرکات و وزارت مالیه بزداید تا افراد استفاده جو در این وزارت با استفاده از صلاحیتی که دارند با ارائۀ دلایل نادرست برای متشبثین خصوصی که در بخش های مختلف
می خواهند در این کشور سرمایه گذاری نمایند ،برای آنها درد سر ایجاد ننموده و از آنها تقاضای رشوه ننمایند. قابل یاد آوری است که مبارزه با فساد پشت کار می خواهد و تلاش دوامدار،  زیرا دیده می شود که حلقۀ خبیثه در درون نظام وجود دارد که این حلقه تمام نهاد های دولتی را زیر چتر خود داشته و از طریق استخدام و عرضه خدمات به مردم در آمدی خوبی بدست می آرند که بنابراین تا زمانی که این حلقۀ خبیثه از درون تمام نهاد های دولتی بطور کلی از بین برده نشود مبارزه با فساد کار ساده و آسانی نخواهد بود و این امر می تواند تمام طرح های سازنده را در بخش های زیر بنایی با مشکل مواجه سازد. همین گونه  مانع دیگری که بر سر راه سرمایه گذاران قرار دارد نا امنی است  تازمانی که دولت نتواند جلو حملات انتحاری و انفجاری را  بگیرد ، امنیت مراکز شهرها و ساحاتی را که در آن  پارک های صنعتی وجود دارد   بصورت کل تأمین ننماید ، همین گونه اگرجلو افراد مسلح غیرمسئول که در بسیاری موارد دست به قتل ، اختطاف و سرقت های مسلحانه در شهر کابل و سایر شهر ها می زنند گرفته نشود  سرمایه گذاران با دلگرمی نمی توانند در این کشور سرمایه گذاری نمایند.  از این رو ، لازم است که حکومت به هدف تأمین امنیت بیشتر در این کشور دست به کار شده و جلو حملات انتحاری ، انفجاری دشمن را بگیرد و به افراد مسلح غیرمس
ئول اجازه ندهد تا از سلاح دست داشته خویش سؤ استفاده نموده  امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند  تا سرمایه گذاران بدون کدام ترس و هراسی سرمایه خود را از خارج کشور به داخل  کشور انتقال داده و در بخش های مختلف زیربنایی سرمایه گذاری نمایند. متأسفانه تا کنون دیده می شود که حکومت در ایجاد همچو فضای امن و مصونی برای سرمایه گذاران ناکام بوده که این می تواند باعث دلسردی سرمایه گذاران گردد.  آ گاهان امور براین باور اند تازمانی که جلو فساد
 پیشه گان گرفته نشود، ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری در داخل کشور برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ناممکن خواهد بود.

عبدالحلیم باخرد

ممکن است شما دوست داشته باشید