روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأیید راهکار جبران خساره آتش سوزی اسلام قلعه در شورای عالی عواید

نخستین جلسۀ شورای عالی عواید تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی که به منظور همآهنگی بین الوزارتی در راستای تطبیق برنامه ها، پالیسی ها و استراتیژی ها جهت افزایش عواید ایجاد شده است، برگزار شد.
طبق اجنداء ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، طرزالعمل شورای عالی عواید را در چهار فصل و ۲۸ ماده، به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب شورا قرار گرفت و به ادارۀ امور وظیفه سپرده شد تا جلسات شورای عالی عواید را به صورت دوامدار برگزار نماید.
بعداً گزارش راهکار پرداخت جبران خساره آتش سوزی گمرک اسلام قلعه – ولایت هرات از جانب معاون اول ریاست جمهوری به جلسه ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت و به ادارات ذیربط وظیفه سپرده شد تا در قسمت جبران خساره برای متضررین آتش سوزی اسلام قلعه رسیده گی صورت گیرد.
متعاقباً گزارش جمع آوری عواید دولت طی پنج ماه گذشته از جانب سرپرست وزارت مالیه به جلسه ارائه گردید. شورای عالی عواید به وزارت مالیه وظیفه سپرد تا به منظور مدیریت بهتر عواید کشور برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت خویش را الی اخیر سال مالی ۱۴۰۰ ترتیب و به جلسات شورای عالی عواید ارائه نماید.
همچنان وزارت مالیه طرزالعمل توزیع عواید حاصله از فروش اموال مصادره شده قاچاق را در سه فصل و ۱۸ ماده، به جلسه ارائه کرد که پس از بحث فیصله گردید تا طرزالعمل متذکره تحت غور مجدد قرار گیرد و با ضرب الاجل مشخص دوباره به جلسه ارائه شود.
به همین ترتیب شورای عالی عواید وزارت مالیه را موظف نمود تا پلان واضح را جهت سرمایه گذاری روی گمرکات کشور و همچنان در هماهنگی با وزارت صنعت و تجارت، شرکت انکشاف ملی و فدراسیون اتاق های افغانستان پلان واضح را در خصوص ایجاد پارکینگ وسیع وسایط در گمرکات کشور ترتیب کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید