روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأکید حسینه صافی برگسترش و تحکیم روابط فرهنگی میان کشورهای منطقه

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیداربا شماری ازمهمانان خارجی که در سمیناربین المللی علمی و تحقیقی ” علامه سید جمال الدین افغان علمبردار آزادی و تجدد ” ، اشتراک کرده بودند ، برتحکیم روابط فرهنگی میان کشورهای منطقه به ویژه کشور های همسایه تاکید کرد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین دیدارشماری ازاستادان پوهنتون ها  و خبرنگاران  هند ، مصروکویته که به خاطراشتراک دراین سمینار، دوروز قبل به کابل آمده بودند ،حضور داشتند .

آنان برگزاری این سمینار را ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ اقدام نیک و ارزشمند دانستند وخاطرنشان کردند که علامه سید جمال الدین افغان ، نه تنها درافغانستان بلکه درکشور های منطقه و جهان شخصیت شناخته شده و بزرگ می باشد .

همینگونه آنان از وزارت اطلاعات وفرهنگ خواستند که در برگزاری چنین برنامه های فرهنگی بین المللی تلاش بیشتر کند و راه انداری برنامه های فرهنگی را برتقویت مناسبات فرهنگی میان کشور های همسایه ارزشمند دانستند.

حسینه صافی ازاشتراک آنان درسمیناربین المللی علمی و تحقیقی ” علامه سید جمال الدین افغان علمبردار آزادی و تجدد ” که دوروز قبل به اهتمام وزارت اطلاعات وفرهنگ درکابل برگزارشد، تشکر کرد و گفت که افغانستان به سوی ثبات و پایداری درحرکت است.

همچنان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگسترش و تحکیم روابط فرهنگی میان کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه تاکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید