روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

بیست ودومین جلسه بورد مشترک نظارت وانسجام، موفقانه پایان یافت

بیست ودومین جلسه بورد مشترک نظارت وانسجام، دیروز با حضور رئیس جمهور، مقام های دولتی ونماینده گان کشورهای خارجی، در کابل دایر شددر این جلسه در مورد پیشرفت تعهداتی که افغانستان وجامعه جهانی در نوامبر سال گذشته میلادی در کنفرانس جینوا داشتند، بحث صورت گرفتداکتر همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه که پس از چاشت دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با تادامیچی یاماما تو فرستاده سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، نتایج بیست ودومین جلسه بورد مشترک نظارت وانسجام را بیان می کرد، افزود: حسابدهی متقابل از کنفرانس جینوا از موضوعات مهم مورد بحث این جلسه بود. 

قیومی گفت که حضور کارکنان زن در نهاد های دولتی در سال ۲۰۱۹ به ۲۷ درصد رسیده است.

این در حالی است که در نشست جینوا برحضور کارکنان زن در نهاد های دولتی تأکید شده ومیزان آن در سال ۲۰۱۹ بیست وچهار درصد ودر ۲۰۲۰ بیست وهشت درصد تعیین شده بود.

سرپرست وزارت مالیه گفت که چگونگی تحرک اقتصادی ورسیدن به خودکفایی افغانستان یکی دیگر از موضوعات مورد بحث بیست ودومین جلسه بورد مشترک نظارت وانسجام را تشکیل میداد. وی افزود زراعت، خانه های قابل استطاعت ووصل شدن چندین ولایت به انرژی برق، از راه های رسیدن به خودکفایی پیش بینی شده است.

خدمات صحی وتعلیمی، از مهمترین موضوعات مورد بحث این جلسه بود.

در این جلسه همچنان روی پروژه های معادن، همکاری های منطقه ای، تجارت وتولیدات داخلی نیز تأکید صورت گرفت.

آقای قیومی همچنان گفت که در حاشیه بیست ودومین نشست بورد مشترک نظارت وانسجام، یک قرار داد سی ساله برای تأمین برق ولایت بدخشان با سرمایه گذاری ۶۳۱ میلیون دالر، با بنیاد آغا خان امضا شد.

در همین حال تادامیچی یاماماتو، فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت بیست ودومین نشست بورد مشترک نظارت وانسجام اولین جلسه با اشتراک نماینده گان کشورهای خارجی پس از کنفرانس جینوا است.

وی افزود که در این جلسه در مورد پیشرفت تعهدات متقابل در کنفرانس جینوا واینکه چه چالش های در آینده وجود دارد، بحث صورت گرفت.

یاماماتو با تأکید بر آنکه که انتخابات وصلح در افغانستان در پیش رو است گفت تلاش صورت گیرد تا انتخابات ریاست جمهوری برای مردم قابل قبول باشد.

نماینده گان کشور های خارجی در بیست ودومین جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام روی حسابدهی متقابل نیز تأکید کرده اند.

یاماماتو گفت جامعه جهانی امیدوار است که افغانستان بتواند با تطبیق برنامه هایی که در نشست جینوا تعهد کرده است به خود کفایی برسد واز اتکا به کمک های بین المللی رهایی یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید