روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

به مناسبت بزرگداشت از نهم حوت، روز ملی حمایت از  نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ؛ نیروهای امنیتی ودفاعی، بایدفارغ ازکشمکش های سیاسی باشند

نیروهای نظامی کشور ۱۸ سال برای حفظ نظام دموکراسی  جنگیدند و هزینه‌های گزافی پرداختند تا این که دستاوردهای این نظام در زمینه حقوق زنان و دیگر حقوق شهروندی حفظ شود. بنابرین نهم حوت، برای سپاسگزاری از فداکاریهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، از سوی شورای وزیران، در سال ۱۳۹۵ به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نامگذاری شد. این روز می تواند ارج گذاری به جانفشانی و زحماتی باشد که این نیروها درسنگر های داغ میهن مقابل هراس افگنان متحمل می شوند.  با توجه به مبارزه و تلاش‌های برحق نیروهای امنیتی ودفاعی در راستای دفاع از کشور و تأمین امنیت جان و مال مردم، مسمی نمودن نهم حوت به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از سوی کابینه در تقویم کشور، یک اقدام بجا بوده  است.  اتحاد مافیای جرمی وتروریزم منطقوی که به نامهای مختلف میخواهند افغانستان را به خودلانه امن بسازند، از برکت ضربات نیروهای امنیتی کشور درحال تارومارشدن اند. نیروهای امنیتی افغانستان ممثل ارادهی کشوری است که میخواهد از بحران ناامنی وتوسعه تروریزم نجات یابد.این درحالیست که تعریف واضح از دشمن درکشور وجود دارد و اجماع ملی وبین المللی برای مقابله با آن،درحال تکوین است.رسالت نخستین نیروهای امنیتی و دفاعی ما، مقابله با دشمنان شناخته شده این مملکت است، تا با مشت‏های کوبنده‏ آنان را به خاک ذلت و زبونی بنشانند.آگاهان امور تجلیل از این روز را برای تشویق و ترغیب سربازان سنگرشکن مهم عنوان کرده تأکید دارند که مقامات باید با دقت کامل برای حل مشکلات آنان نیز تدابیر جدی روی دست گیرند.یادآوری ازین روز برای این است که چالش‌ها نیز یادآوری شود، این چالش‌ها و مشکلات سربازان که در خط اول جنگ هستند و قربانی می‌دهند. دولت باید به آن جدی توجه کند تا سربازان کشوربه درستی مسئولیت های خودراکنند.با توجه به مبارزه نیروهای امنیتی در راستای دفاع از کشور و تامین امنیت جان و مال مردم، مسما نمودن نهم حوت به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی کشوریک اقدام نیک محسوب  می گردد. نیروهای امنیتی کشور، نیروهای مسلکی و ملی اند که وابسته به «هیچ شخص، تنظیم، یا جریان سیاسی» نبوده و آنان به همه مردم افغانستان تعلق دارند که در سنگرهای جنگ با مخالفان مسلح در هر نقطه کشور، بدون در‌نظر‌داشت منطقه و زبان، ملی بودن خود را به اثبات رسانیده‌اند. باید این روز ملی که به تمام ما تعلق دارد، تمام نهادهای افغانستان، جامعه مدنی رسانه‌ها نهادهای زنان و تمام نهادها  از این روز به شیوه خوب تجلیل کنند تا از نیروهای امنیتی کشوربه گونه شایسته یی  قدردانی به عمل آید. با آنکه این روز می تواند یک فرصت برای ارج گذاری از نیروهای امنیتی کشور باشد همزمان می توان درین موردتوجه کردکه  این نیروها به چه مشکلات مواجه اند. آنان باید در میدان جنگ به گونه یی مناسب اکمال شوند وازپرداخت حقوق شان به وقت وزمان تشویشی نداشته باشند، تادرمقابل آتش دشمن سینه پاک ومقدس خودرا سپرنمایند. قهرمانانی که درسنگر دفاع ازمادروطن خون می دهند وبرخی ازاعضای وجودخودرا قربانی  می نمایند،نبایددردوره معلولیت  از نظر انداخته شوند. اعضای  خانواده های شهدای نیروهای امنیتی کشور ازدریافت حقوق حقه شان دروقت وزمان معین محروم نگردند.  روز ملی نیروهای امنیتی کشور، باید زمینه ساز تجدیدتعهد دولت درقبال حل مشکلات نیروهای امنیتی کشور واعضای خانواده های آنان که  با آن مواجه اندگردد.  نامگذاری چنین یک روز برای نیروهای امنیتی کشور یک کار نیک است زیراسبب بلندرفتن مورال رزمی آنان می گردد. زمانی که از پایمردی و شجاعت نیروهای امنیتی یادآوری می گردد مردم کشورباحمایت عام وتام  ازآنان شجاعت ودلیری شان راتقدیر می نمایند.  امروز نظامیان ما که درمیان دود وآتش و خاک در دفاع از  کشور قرار دارند زحمات زیادی رامتقبل می شوند،باآن هم درمقابل سختی هابامشکلات دست وپنجه نرم می نمایند. امادربرخی اوقات از بی تفاوتی و عدم رسیدگی به موقع به نیازمندی های شان رنج می برند.  

آرزوبرده می شودکه رهبری دولت درآینده  به این نیازمندی های نیروهای امنیتی کشور درقدم نخست رسیدگی نماید. نهم  حوت یک فرصت خوب برای ارج گذاری به زحمات نیروهای امنیتی بوده ومی توان فرهنگ سپاس گزاری از این نیروها را نهادینه ساخت.این روزیک روز خاص برای مردم ما است که کارنامه ها وشجاعت قهرمانانی را پاس می دارند که در د فاع از زندگی مردم و حریم کشور قرار دارند. دولت باتعریف دقیق ازدوست ودشمن خط مشی درشت کشور را واضح ساخت، تانیروهای جان فدای کشور دفاع ازمادر وطن را سرلوحه وظایف خویش قرارداده بدانند که تاپای جان مسئولان کشور باانگیزه والای شهادت وسعادت ازآنان حمایت می نمایند. دولت افغانستان جان نثاری نیروهای امنیتی راپاس داشته و توجه خاصی را برای تمویل تجهیز وآموزش عالی نیروهای کشور مبذول  بدارد.  باید یاد آورشد که مردم عزیزما اکنون درهمکاری وپشتیبانی از نیروهای امنیتی وفاداری شان را به اثبات خواهند رساند . نیروهای امنیتی کشور باید بدانند این حماسه آفرینی  را که به قیمت جان درخاطره ها تداعی کرده اند دست کم نگرفته باید ازآن پاسداری نمایند.مردم  از نیروهای امنیتی کشور می خواهند باتصمیم قاطع وارادهخلل ناپذیردرتأمین امنیت سراسری کشور بذل مساعی نموده درمقابل تهدیدات امنیتی دشمنان داخلی وخارجی چون کوه استوار بوده پلان ها، تبلیغات وتوطئه های آنان را نقش بر آب نمایند. زمانی که نیروهای امنیتی خودرا ازمردم خودبیگانه بدانند ومردم هم به نیروهای امنیتی خود باور نداشته باشند ،پس هیچ فرد ویا نیروی خارجی به حال این مردم دل سوزی نداشته به فکر سلامتی وامنیت شان درین کشور نخواهندبودوهیچ مجبوریتی هم نخواهندداشت تابرای رفاه مردم بیگانه جان خودرا از دست بدهند. پس باید گفت که مردم به نیروهای امنیتی کشور خود باورداشته واین نیروها به پشتیبانی مردم خود اشد ضرورت دارند. زیرا این دو لازم وملزوم یکدیگراند.گذشت زمان این واقعیت را ثابت وآشکار می سازد که تجهیز نیروهای کشور درقدم نخست با انگیزه وعقیده دفاع از مادروطن  شرط نخست پیروزی دریک کشور است. پیامدهای بحران طولانی چهل ساله تاثیر مستقیم بالای زندگی مردم عادی ما و اوضاع در منطقه گذاشته و بحران همه‌روزه از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد. به خصوص از نوزده سال بدینسو، علیرغم حضور هزاران نیروی خارجی و مشارکت بیش از ۴۰ کشور خارجی در جنگ افغانستان، اوضاع امنیتی درمنطقه وافغانستان هنوزهم  وخیم است. بنابرین امروزانگیزه خوب وهمه شمول به برقراری امنیت وتأمین صلح درکشورمیان مردم ما به وجودآمده است. صلح  نیاز جدی مردم ما است که در این روند باید همه‌‌ طرف‌های سیاسی بشمول حکومت حضور داشته باشند. شکل گیری یک اجماع بزرگ احزاب و شخصیت‌های سیاسی در کنار حکومت افغانستان نیزضروریست که آنها  بصورت مستقیم با طالبان در مورد پروسه صلح صحبت و گفتگو کنند. پایان یافتن جنگ افغانستان شاید مطلوب باشد اما نه به قیمت از دست دادن هر چیزی که امریکا به ایجادش در افغانستان از ۲۰۰۱ به بعد کمک کرد. نظیر جامعه مدنی، حقوق بشر،حقوق زن وآزادی بیان و…در افغانستان که حداقل این حق را به زنان ودختران داد که به مراکزآموزشی رفته به تحصیلات خودادامه دهند. نیروهای امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد اما آیاتضمینی وجود خواهد داشت که دولت و نظم سیاسی در افغانستان برهم نخورد.

عتیق الله

ممکن است شما دوست داشته باشید