روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

به خاطر  محو فساد  مالی  در ارگان های دولتی همکاری کارکنان دولت مؤثراست 

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تحت ریاست سرور دانش معاون دوم ریئس جمهور تدویر گردید در این نشست روی موضوعات چون مبارزه علیه فساد مالی و اداری،   چگونگی  اجراآت محاکم در شش ماه اول سال جاری ،اجراآت ستره محکمه در رابطه به قضایای غصب املاک دولتی در چهار سال گذشته   مبارزه با فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم و هچنان در رابطه به قضایای پولشویی و جرایم مالی بحث هایی صورت گرفت در جلسۀ به داد  گاه عالی  هدایت داده شد ، که با آن عده مقامات دولتی که متهم به فساد مالی است با سرعت بیشتر بر خورد صورت گیرد . مردم افغانستان شاهد اند که  بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی  رهبران حکومت  به مردم و جامعه  جهانی تعهد نمود ،در برابر فساد مالی که دامنگیر دولت و مردم شده است مبارزه جدی می نمایند  سطوح مختلف نهاد های دولتی در کشور انجام بدهد . چون فساد مالی دردو دهه گذشته آبروی دولت و مردم را در سطح ملی و  بین المللی  خد شه دار ساخته است چنانکه رئیس جمهور دراولین  هفته های کاری اش در ریاست جمهوری پرونده کابل بانک  را دوباره مورد بررسی جدی قرار داد و به ارگان های مسئول هدایت داد  کسانی که در فساد مالی کابل بانک  دست دارند  و تا هنوز پول ذمت خویش را نپرداخته اند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد این اقدام دولت ،مورد استقبال گرم مردم و جامعه جهانی قرار گرفت که از باز شدن دو باره پرونده کابل بانک  چند صد میلیون دالر از نزد آن هایی که در سرقت پول دست داشتند به دست آمد و  پول سرقت شده  دو باره به خزانه آن بانک واریز شد و تعداد  افرادی که در قضیه سرقت پول  دست  داشتند از سوی محکمه به حبس های طویل مدت محکوم شدند باوجود این  که فساد مالی و پولشویی در سطح کشورادامه دارد. چند نقطه که با عث فساد مالی در ادارۀ های دولتی شده یاد آورمی گردم   اول واسطه وشناخت های قومی ، زبانی و منطقوی در گما شتن افراد در بست های بلند دولتی ، به خصوص  بالای چشمه های عایداتی، از جمله گمرات ، بانک ها  شاروالی ها ، تصدی هایی که سروکارش با پول است و … اکثراً آنا نیکه در این نهاد ها به اساس شناخت وواسطه تعین شده اند مفسد اند اشتباه بزرگ دیگر  اخراج دفاتر څارنوالان از داخل ارگان های حکومتی است که توسط حکومت پیشین صورت گرفته است  که با اخراج  آن ها فساد مالی به یک رکن بیز شرم  مبدل گشته است  . از این رو صد ها میلیون دالر کمک جامعه بین المللی به هدر رفته است از این رو باید مردم افغانستان به خاطر محو این پدیده بد نام در سطوح مختلف کشور همکار جدی ارگان های کشفی و تحقیقی باشند بدون همکاری مردم دولت به آسانی نمی تواند فساد را محو نماید ادارۀ لوی څارنوالی  در این راستا  کسانی  را که برای نابودی و ریشه کن ساختن فساد های مالی در ارگان های دولتی از خود گذری و فدا کاری می نمایند  تقدیر نماید ، بناءً دولت و ارگان  هایی که در راستای مبارزه با فساد مالی مؤظف اند از کارکنان دولتی به مثابه قوت و نیروهای غیر مستقیم در دفاتر دولتی حمایت نمایند این امر می تواند که در ریشه کن ساختن فساد مالی و کسانی که در فساد صد ها هزار پول دولت دست دارند مؤثرواقع شود  این موضوع باید از سوی این ارگان ها جدی گرفته شود.

 و م

ممکن است شما دوست داشته باشید