روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بسیاری از مشکلات در جوامع مختلف ریشه در بطن آن جوامع دارد

اگر ما نگاهی واقعبینانه به جوامع مختلف اندازیم، در واقعیت امر این را بخوبی خواهیم یافت بسیاری از مشکلات موجود در این جوامع ریشه در بطن جوامع مذکور داشته و می توان گفت که تا زمانی ما ریشه مشکلاتی را که در بطن این جوامع وجود دارد؛ نه خشکانیم، بسیار بعید بنظر می رسد که بتوان برای حل آن چاره اندیشید و راه حل را یافت. جای دارد که گفته شود؛ برخی از مشکلات در جوامع مختلف در ساختار ها رسوم و رواج های موجود در این جوامع ریشه دارد، زیرا تغییرات و تحولات زیادی در ابعاد مختلف زندگی بشر بوجود آمده است، بنابراین، ساختارهای کهنه و فرسوده موجود در این جوامع نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروزی باشند. از این رو، با ایجاد تغییر در ساختار ها و آوردن اصلاحات در آن می توان برخی از مشکلات موجود در جوامع مختلف را حل کرد. اما برخی از مشکلات دیگر در جوامع مختلف در رسوم و رواج ها یا سنت های موجود در این جوامع ریشه دارد، در صورتی که بتوان تغییری در رسوم ، رواج ها و سنت های موجود در این جوامع بوجود آورد، در این صورت است که امکان برچیدن گلیم بسیاری از بدبختی ها از این جوامع میسر خواهد شد. جای دارد که گفته شود، سنت ها یا رسوم و رواج ها در جوامع مختلف از هم متفاوت اند، اما بسیاری از رسوم و رواج های موجود در جوامع قبیله ای یا عشیره ای ریشه در سنت های گذشته دارد، می تواند مشکلات زیادی را در این جوامع بوجود آرد. بگونه ای مثال، سنت های ناپسند در جامعه ما می توان از آن یاد آور شد؛ برگزاری مراسم عروسی که هزینه خیلی هنگفت را در بردارد، از این رو دیده شده است که خانواده داماد مجبور است که این هزینه بزرگ را بپردازد و این می تواند مشکلات زیادی را در روابط خانوادگی و خویشاوندی میان دو خانواده یعنی؛ خانواده عروس و داماد بوجود آرد و سبب ایجاد نفاق و شقاق میان خانواده ها گردد و شاید هم همین مصارف بیهوده بتواند باعث قرضدار شدن داماد یا خانواده وی گردد و داماد نتواند بعد از گذشت سال ها این قرض را بپردازد. در صورتی بتوان از همچو مصارف بیهوده جلوگیری کرد این تواند یک رابطه ی صمیمی و محبت آمیز را میان خانواده های عروس و داماد ایجاد کند و سبب رضایت طرفین از یک دیگر گردد. همین گونه، خانواده داماد خواهد توانست بجای مصرف بجای پول در محفل عروسی این پول را در سرو سامان دادن خانۀ داماد به مصرف رساند. و به این ترتیب می توان زدودن همچو رسم ناپسند از جامعه گلیم خشونت و نفاق را از میان افراد جامعه برچید و یک فضای دوستانه را میان افراد اجتماع ایجاد کرد و به قول معروف همه افراد جامعه یک تن و یک جان خواهند شد و به یاری یک دیگر در هنگام بروز مشکل خواهند شتافت. همین گونه، مساعد نبودن زمینه آموزش و کار برای زنان در جامعه ما تأثیر ناگواری بر درآمد خانواده ها دارد، در جامعه ما بنابر موجودیت رسم و رواج های ناپسند زنان اجازه بیرون رفتن از منزل را ندارند تا بتوانند در بیرون از منزل به آموزش و کار دسترسی داشته باشند، این می تواند یک عامل مهم و بزرگی عقب ماندگی محسوب گردد، زیرا در صورتی زنان بتوانند از حق آموزش و کار در بیرون از منزل برخودار باشند، آنها نیز خواهند توانست دوشادوش شوهران خویش در بیرون از منزل کار نموده و می توانند در مصارف خانه سهم داشته باشند. هم چنان زنان تحصیل کرده و دانش آموخته نسبت به زنان بی سواد بهتر خواهند توانست فرزندان خود را تربیت و آموزش دهند و افراد سالمی را به جامعه تقدیم نمایند. از این رو، لازم است در جامعه برای برچیدن همچو سنت های ناپسند گام های عملی برچیده شود و به خانواده ها آگاهی داده شود تا آنها در این باره آگاهی لازم را داشته باشند و مانع رفتن دختران و زنان خویش به بیرون ازمنزل به هدف کسب دانش و انجام کار نگردند. جای دارد که گفته شود برچیدن چنین رسم و رواج ها از جامعه بستگی به زمان بیشتری دارد. در صورتی که افراد جامعه بدانند که پیروی از چنین سنت ها، رسم و رواج ها باعث عقب ماندگی آنها می گردد، خود آنها دست بکار شده و برای برچیدن آن آستین برخواهند زد. پس برای آگاه ساختن افراد جامعه نیاز به این است که نهاد های مسئول و سایر نهادی های غیردولتی که در جامعه در این راستا کار می نمایند، دست بکار شده و برنامه های آگاهی دهی خود را برای خانواده ها در مناطق مختلف کشور برگزار نمایند تا به این ترتیب آنها بتوانند اذهان عامه را باز ساخته و زمینه آموزش و کار را برای زنان مساعد سازند و به این ترتیب زنان و دختران نیز بتوانند از حق آموزش و کار در جامعه ما برخوردار شده و درپهلوی شوهران، برادران و پدران خویش ایستاده و در پیدا نمودن مصارف روزگار سهم خود را ادا نمایند. از این گذشته، نبود زمینه برای رشد استعداد ها درجامعه ما سبب شده است که جلو پیشرفت و توسعه گرفته شود و به این ترتیب ما از کاروان توسعه و پیشرفت عقب بمانیم در نتیجه این عقب مانی ما از کاروان علم و هنر و فناوری تا حدودی توانست است مشکلات زیادی را برای ما داشته باشد وما نتوانیم حتی از فناوری جوامع پیشرفته استفاده نمائیم. در واقع مساعد ساختن زمینه برای رشد استعداد های نهفته در جامعه ی ما می تواند راه پیشرفت و توسعه را باز نماید و خواهیم توانست در ابعاد مختلف زندگی دست آوردهای خوبی را داشته باشیم. این بستگی به اراده کارگذاران امور دارد تا آنها قبل از این که زمان بیشتری را از دست بدهند دست بکار شده و در شناسایی استعداد های این جامعه سعی بخرج دهند تا بتوانند زمینه را برای رشد و شگوفایی مساعد سازندو دست نگر دیگران نباشند و به خود کفایی کامل برسند.

عبدالحلیم باخرد

ممکن است شما دوست داشته باشید