روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برگزاری کنفرانس بین المللی «افغانستان چهار راه ترانزیت منطقه»

کنفرانس بین المللی “افغانستان چهار راه ترانزیت منطقه” در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر، این کنفرانس به حضورداشت سفرا و نمایندگان کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه، نمایندگان و متخصصان شرکت های تجارتی خصوصی داخلی و منطقه یی، روسا، استادان و محصلان پوهنتون های کابل و پولی تخنیک کابل ، برگزارشد .

دراین کنفرانس یما یاری وزیر ترانسپورت صحبت کرد و هدف از برگزاری این کفنرانس را گفتمان منطقه یی، روی توسعه و انکشاف راه ترانزیت میان کشورهای مشترک المنافع خواند و آن را جهت اصلاح و بهبود مسیر ترانزیت برای مبادلات اقتصادی و تجارتی ارزشمند تلقی کرد.

در این کنفرانس نمایندگان کشورهای یاد شده روی اهمیت چهار راه ترانزیت از ابعاد مختلف صحبت کردند و همکاری های منطقه یی در این زمینه را موجب پیوند خوردن منافع کشورها و ایجاد روابط اقتصادی و روحیۀ مسالمت آمیز میان دولت و ملت های منطقه خواندند.

همچنان کارشناسان و متخصصان بخش های خصوصی راه اندازی گفتمان منطقه یی روی ایجاد مسیرهای جدید را به نفع اقتصاد و تجارت در منطقه عنوان کردند و ابراز داشتند که انتخاب افغانستان به حیث چهارراه ترانزیت و همکاری کشورهای مشترک المنافع با افغانستان موجب سرعت تحقق این برنامه و وصل کشورهای آسیای میانه با جنوب آسیا می شود.

به گفته کارشناسان وصل آسیای میانه با جنوب آسیا زمینه های اشتغال زایی و همگرایی منطقه یی را به بار می آورد و درکاهش فقر و زدودن تنش ها و چالش های امنیتی، نقش به سزایی می تواند بازی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید